رفتارهایی که قطعهسازان را سردرگم میکند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//ال ۵۹ صنع//ت خ//ودرو رش//د مطلوب//ی را تجرب//ه کرد و ب//ه همان نس//بت در صنعت قطع//ه نیز ش//اهد رش//د تولید بودیم اما بااینوجود مش//کالت نقدینگی ای//ن بخش از صنعت رف//ع نش//د زی//را پرداختها از س//وی خودروس//ازان همچنان رضایتبخ//ش نیس//ت. تاکنون خودروس//ازان عملک//رد م//ورد انتظار قطعهسازان را در پرداخت مطالبات نداش//تند ازاینرو بسیاری از قطعهس//ازان در روزهای پایانی س//ال ۵۹ به لحاظ فش//ار نقدینگی با س//رگردانی مواجه بودند و بهطورقطع در فصل بهار نیز این روند ادامه دارد زیرا هر روز که میگذرد وضعیت سختتر و مشکالت مالی قطعهسازان بیش//تر میش//ود. هرچند برخی واحدهای قطعهس//ازی بهویژه ش//رکتهای بزرگ در این وضعیت از شرایط بهنسبت مناسبی برخوردار هس//تند اما بس//یاری از واحدهای قطعهسازی اوضاع چندان خوبی را تجربه نمیکنند. همچنین تعیین جرایم سنگین دیرکرد بانکها برای صنعتگران قطعهساز که در جریان پرداخت نش//دن بهموق//ع مطالبات آنهاس//ت منجر به تاخیر ش//رکتها در پرداخت اقس//اط بانکها ش//ده و در این ش//رایط بسیاری از قطعهس//ازان متحمل پرداخت جرایم سنگین دیرکرد به بانکها و وزارت دارایی شدهاند. بهطورقطع این شرایط ادامه کار را برای آنها دشوار و حتی ناممکن کرده و موجب ورشکستگی واحدهای قطعهسازی بس//یاری خواهد شد. ضروری است برای یکبار نیز کنکاش دقیقی نس//بت به وضعیت امروز قطعهسازان انجام شود درحالیکه هر زمان کارشناس//ان در این زمینه وارد ش//دند تنها صنفی با اینگونه مس//ائل برخورد کردند و به واقعیتها توجهی نکردند. امروز مشکل اصلی قطعهس//ازان نبود فعالیت درست و ایج//اد موانع برای تولید اس//ت به طوری که ای//ن روند موجب ش//ده قطعهس//ازان بدون برنامهریزی و معیار دقیقی برای تولید فعالیتش//ان را در مجموع//ه خود ادامه دهن//د. باید تاکید کنم ش//یطنتهای زیادی در قرارداد با قطعهس//ازان انجام میش//ود بهطوریکه بهتدریج مطالبات انباشته شده و درنهایت قطعهساز نیز در زمینه میزان مطالبات س//ردرگم میشود درحالیکه این ن//وع برخوردها منطقی و عادالنه نیس//ت و آس//یب هر بخش از صنعت به سایر قسمتها نیز تسری پیدا میکند و بهطورقطع در بلندمدت این صنایع دچار مشکالت بسیاری میشوند.

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.