ایجاد اشتغال صنعتی برای۰۴ هزار نفر در سال ۵۹

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ایجاد اشتغال و آماده کردن بسترهای کارآفرینی یک//ی از اه//داف متعال//ی اس//ت که س//ازمانها در هماهنگی با همدیگر آن را پیگیری میکنند چراکه ام//روزه اصلیتری//ن چال//ش دولت در زمین//ه امور اقتصادی و اجتماعی خیل بس//یار بیکاران است که البته در اقش//ار نیازمند یا کمدرآم//د به این چالش بیش//تر توجه میشود به ویژه برای افرادی که تحت تکفل سازمانی خاص هستند و به یاری و ساماندهی بیشتری نیاز دارند از این رو هر طرح یا تفاهمنامهای که به ایجاد اش//تغال برای افراد منجر شود در جای خود شایس//ته تغییر است به ویژه اینکه این اشتغال در بس//تر صنعت و تولید مهیا ش//ود ک//ه برآیند آن رونق و رش//د صنعتی نیز باش//د. در سایه این هدف مهم س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران تفاهمنامههایی با س//ازمانهای مختلف امضا ک//رده اس//ت. در گزارشهای پیش//ین ب//ه تفکیک به بررس//ی برخی تفاهمنامهها ازجمل//ه تفاهمنامه ب//ا بنیاد ش//هید و ام//ور ایثارگران، کمیت//ه امداد و س//ازمان فنی و حرفهای پرداختی//م. در این زمینه نی//ز با فرش//اد مقیمی، معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفتوگو کردهای//م. مقیمی در این گفتوگو عالوهبر تش//ریح تفاهمنامههای اش//تغالزایی و کارآفرینی به اهمیت آن برای واحدهای تولیدی نیز اش//اره کرد. مشروح این گفتوگو را میخوانید:

€س/طوح€تفاهمنام €ههای€کارآفرینی€سازمان€ € صنایع€کوچک€با€دیگر€سازما €نها€چگونه€است؟

یکی از کارهای مهمی که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۵۹۳۱ انجام داد تفاهمنامههای گوناگونی بود که در زمینه کارآفرینی با اتحادیههای صنفی، تولی//دی، خدماتی و توزیعی منعقد کرد. از این جهت که آنها را در ش//هرکهای صنعتی مس//تقر و ن//وع کار آنه//ا را صنعتی کنیم؛ چراکه بیش//تر ای//ن صنوف خدمات//ی و تولیدی در داخل شهرها هستند و مزاحمتهای زیستمحیطی و آلودگیه//ای صوت//ی را ب//ه وج//ود میآورن//د. خوشبختانه در س//ال ۵۹۳۱ تعداد زیادی از صنوف خدماتی و تولیدی در ش//هرکهای صنعتی مستقر ش//دند. به عنوان نمونه، در آذربایجانش//رقی ۰۸۱ مورد از واحدهای صنفی و تولیدی مجوز استقرار در شهرکهای صنعتی را دریافت کردند.

€این€کار€چه€اهمیت€و€مزیتی€دارد؟ €

در کن//ار همدیگ//ر قرار گرفت//ن واحدهای صنفی باعث انتقال تجربه میش//ود. به عبارتی بههمرسانی کس//ب و کارها محقق میشود که کمک مستقیمی به افزایش ظرفیتهای تولیدی و توس//عه کارآفرینی خواهد کرد.

€آیا€تسهیالتی€برای€آنها€د €رنظر€گرفته€شده€ € است؟

زمانی که صاحبان صنوف وارد شهرکهای صنعتی میش//وند، میتوانند واحدهای قبلی در تملک خود را به صورت اقس//اط واگذار کنند با یک دهم قیمت واگذار کنند. بدیهی اس//ت از محل منابع مالی جدید میتوانند برای توس//عه کاری خود استفاده کنند. با این کار نه تنها از س//رمایهها اس//تفاده میشود بلکه به نوعی تامین مالی جدی//د نیز برای صنوف محقق میشود. €

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان فنی و حرفهای تفاهمنامه امضا ک//رده که آموزشهای کارورزان براس//اس نیازس//نجی ک//ه س//ازمان صنایع کوچ//ک درنظر گرفته است، انجام ش//ود. البته سازمان فنی و حرفهای مجموعهای از خدمات عمومی و مهارته//ای تعیینش//ده دارن//د که ب//ه کارورزان میدهند.

اما تقاضای س//ازمان صنایع کوچک این است که خدمات آموزش//ی تخصصی به کارورزان داده شود. این نوع آموزشها در بخشهای کارآفرینی، صنعت، بازاریابی و فروش اس//ت که براس//اس سفارشی که س//ازمان صنای//ع کوچک اع//الم میکن//د از جانب س//ازمان فن//ی و حرف//های ب//رای کارورزان برگزار میش//ود زیرا براس//اس اصول اقتصاد مقاومتی، باید برای ۰۰۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

€درب/اره€تفاهمنامه€با€بنیاد€ش/هید€یا€کمیته€ € امداد€نیز€توضیحاتی€بفرمایید.

تفاهمنامه منعقدشده با کمیته امداد و بنیاد شهید در راس//تای ایجاد اش//تغال و کمک به افرادی است که زیرپوش//ش حمایتی این س//ازمانها هستند. به عنوان نمونه، اگر فردی از افراد تحت تکفل در حوزه شهرکهای صنعتی مشغول ش//ود ۰۵ درصد بیمه وی را در سال نخست سازمانهای نامبرده پرداخت میکنن//د. ای//ن تفاهمنامه در س//طح ش//هرکهای صنعتی معرفی و اعالم ش//ده اس//ت؛ به این صورت که واحدهای صنعتی نیاز به نیروی کار خود را اعالم میکنند و براساس س//طح تحصیالت و مهارتها از میان فهرس//تی که بنیاد ش//هید یا کمیته امداد به شرکت ش//هرکهای صنعتی ابالغ کرده است افراد معرفی میشوند.

€این€طرح€برای€واحدهای€صنعتی€چه€مزیتی€ € خواهد€داشت؟

ای//ن امر باع//ث کاهش قیمت تمامش//ده نیروی کار ب//رای واحده//ای صنعت//ی میش//ود. از طرفی سازمانهای حمایتی همچون بنیاد شهید یا کمیته امداد به ماموریت خود برای ساماندهی اف//راد تح//ت تکف//ل خود رس//یدگی کردهاند. €€چقدر€واحده/ای€صنعتی€از€این€ طرح€استقبال€م €یکنند؟

بی//ش از 2 هزار و ۰۰۱ واحد صنعتی در س//ال ۵۹ در داخ//ل ش//هرکهای صنعت//ی ب//ه بهرهب//رداری رس//ید. اگر متوس//ط اش//تغال ای//ن تع//داد را ۷۱ نفر درنظ//ر بگیریم، رقم//ی حدود ۰۴ هزار نفر اش//تغال ایجاد ش//ده اس//ت. بدیهی اس//ت صاحبان صنایع از طریق دفاتر خدمات کس//ب و کار میتوانند به جذب نیروی کار اقدام کنند. در راستای تفاهمنامهای که با بنیاد ش//هید و کمیته امداد بسته شده این سازمانها فهرست افراد کارورز را به سازمان صنایع کوچک ارس//ال میکنند و از این میان نیروی کار صنایع تامین میش//ود. واحدهای صنعتی از این طرح استقبال کردهاند. به عالوه اینکه نمایندگان دو سازمان بنیاد ش//هید و کمیته امداد در دفاتر کسب وکار حضور دارند از اینرو بسیار تاثیرگذار هستند. €

€س/ازمان€صنای/ع€کوچک€با€س/ازما €نهایی€ همچون€اداره€رف/اه€و€تامین€اجتماعی€یا€کمیته€ ام/داد€تفاهمنام €ههایی€در€زمین/ه€کارآفرینی€و€ مهار€تآم/وزی€ کارورزان€ جوی/ای€ کار€دارد.€در€ای/ن€زمینه€توضیحاتی€ €دهید. تفاهمنامه منعقدشده با کمیته امداد و بنیاد

شهید در راستای ایجاد اشتغال و کمک به افرادی است که زیرپوشش حمایتی این

سازمانها هستند

این دو موضوع منافاتی با هم ندارد. در حال حاضر واح//د تولیدی در ش//هرکهای صنعت//ی داریم که ۰۸ درص//د نیروهای آن از این نوع افراد اس//ت. این نوع افراد در مراکز اقامتی و نزدیک ش//هرک مستقر میش//وند و س//رویس ایاب و ذهاب برای آنها درنظر گرفته میشود.

€حقوق€و€مزای/ای€کارورزان€چگونه€اس/ت؟€ € گاه/ی€گفته€م €یش/ود€ک/ه€حقوق€آنه/ا€مکفی€ نیست.

حق//وق و مزایای کارورزان به حوزه صنعتی مربوط نمیش//ود و اداره کار مسئول آن است. اما نکته مهم این اس//ت که واحد صنعتی که جزو بخش خصوصی اس//ت و به فردی حقوق و مزایای بیشتر میدهد که به موازات آن سودآوری بیشتری برای سیستم داشته باش//د. البته هر چه س//طح بنگاههای تولیدی بیشتر ش//ود به این معنی که بنگاه بتواند خود را اداره کند و به س//طحی از بلوغ برسد که مزایای بیشتری برای نیروی کار خود درنظر بگیرد.

€آیا€درباره€طرح€«س/رباز€صنعت»€هم€همین€ € شرایط€حاکم€است؟

در طرح س//رباز صنعت گفته میشود که سربازان به جای پ//ادگان، به داخل واحد صنعت//ی بروند. به عبارت//ی، زمینهه//ا و تخصصه//ای اولی//ه کاری را پیدا کنند و س//ربازی خ//ود را در واحدهای تولیدی بگذرانند.

€€تفاهمنام €ههای€کارآفرینی€برای€سال€آینده€ € نیز€تمدید€شده€است؟

بله، تفاهمنامههای ما ۳ ساله است و اگر سازمانها ب//ه اه//داف خود رس//یده باش//ند، به ط//ور معمول تفاهمنامهها تمدید میشود.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان فنی و حرفهای تفاهمنامه

امضا کرده که آموزشهای کارورزان براساس نیازسنجی که سازمان صنایع کوچک درنظر گرفته است،

انجام شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.