نیروی انسانی باارزشترین سرمایه سازمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق گلس//تان اظهار کرد: نیروی انس//انی باارزشترین، بهترین و گرانبهاترین س//رمایه هر س//ازمان است. اگر کارکنان س//ازمان، سالم نباش//ند نمیتوان انتظار برخورداری از س//ازمان بالنده و پرانرژی را داش//ت. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از گلس//تان، علیاکب//ر نصیری در همایش گرامیداش//ت برترینهای فروش و وصول و مردان ایمنی شرکت توزیع نیروی برق گلس//تان اظهار کرد: ۵۹۳۱ سال پرتالشی برای شرکت توزیع نیروی برق بود و امیدواریم 6۹۳۱ س//ال مبارکی باش//د. وی با بیان اینکه ما بیش از ۰۷6هزار مش//ترک داریم که از سوی ۴۵۱ ش//مارهبردار رصد میشود، افزود: شمارهبرداران یک شغل اساسی و حیاتی برای ش//رکت توزیع نیروی برق دارند چراکه درآمد شرکت به همکاری این افراد بس//تگی دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلس//تان ادامه داد: ما باید در بحث ش//مارهبرداری دغدغههای این افراد را بشنویم تا با تالش بیشتری به وظایف خود عمل کنند. نصیری با بیان اینکه صنعت برق با شاخص کاهش تلفات، کاهش خاموش//ی، کاهش پیک و درص//د وصول ارزیابی میش//ود، افزود: کاهش پیک و تلفات یکی از موضوعات مهمی اس//ت که حتی مورد توجه رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته اس//ت. مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق گلستان با بیان اینکه متاسفانه برخی مشترکان کنتورها را دس//تکاری میکنن//د، گفت: در چند س//ال گذش//ته میلیاردها تومان از س//رمایه بیتالمال با دستکاری کنتور برق هدر رفته است. وی با تاکید بر رعایت اصل «اول ایمنی، بعد کار» تصریح ک//رد: رعایت ایمنی یکی از اصول بااهمیتی اس//ت که گاهی تنها از جنبه ش//عاری به آن نگاه میشود در حالیکه یک بیدقتی کوچک حادثههایی ب//زرگ بهدنبال دارد. وی با بیان اینکه نیروی انس//انی باارزشترین، بهترین و گرانبهاترین سرمایه هر سازمان است، اظهار کرد: اگر کارکنان سازمان س//المتی نداشته باشند نمیتوان انتظار برخورداری از سازمان بالنده و پرانرژی را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.