نخستین شهرک تخصصی فناوری صنایع شیمیایی آماده واگذاری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان ف//ارس از تکمی//ل زیرس//اختها در نخس//تین ش//هرک فناوری صنایع ش//یمیایی کش//ور در ش//یراز خبر داد و گفت: این ش//هرک صنعتی آماده جذب س//رمایهگذاران اس//ت. به گزارش خبرنگار گسترش صنع//ت از فارس، ش//اهپور قنبری در جلس//ه کمیت//ه راهبری ش//هرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز اظهار کرد: این شهرک با هدف ایجاد بس//تر مناس//ب برای استقرار ش//رکتهای فنی، مهندس//ی و مش//اورهای به صنایع پاییندستی شیمیایی، نفت، گاز و پتروش//یمی راهاندازی ش//ده اس//ت. وی اف//زود: در حال حاضر ساختمان مرکز خدمات کسبوکار شهرک فناوری صنایع ش//یمیایی راهاندازی ش//ده و به بهرهبرداری رس//یده و طراحی ش//هرک برای اس//تقرار واحدهای مرتبط با صنایع شیمیایی نیز پایان یافته اس//ت. قنبری تصریح کرد: در طراحی این ش//هرک صنعتی، بخشهای مختلفی برای استقرار واحدهای آزمایشگاهی، کارگاهی، تحقیق و توس//عه و س//اختمانهای چند مس//تاجره جانمایی و مش//خص شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به مشوقها و مزیتهای استقرار واحدها در ش//هرک فناوری صنایع ش//یمیایی و اینک//ه تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد ریال اعتبار در این ش//هرک هزینه شده است، گفت: کاهش هزینههای سرمایهگذاری، وجود زیرساختهای مناسب در شهرک، دسترسی آسان به نیروهای فنی و متخصص، امکان اس//تفاده از کارگاههای عمومی در ش//هرک، دسترسی آسان به ش//بکههای توزیع و بازاریابی س//ریع و نیز برخورداری از شبکه آزمایش//گاهی از مهمترین مزیتهایی است که میتواند فعالیت واحدها را در این ش//هرک را رونق بخش//د. قنبری همچنین از اعم//ال فعالیتهای مالیاتی و بیمهای برای واحدهای دانشبیان مستقر در شهرک فناوری صنایع شیمیایی خبر داد و بیان کرد: تمام مش//وقها و مزیتهای موجود در پارکهای علم و فناوری در شهرک فناوری صنایع شیمیایی نیز اعمال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.