حمایت از بانوان کارآفرین باید در اولویت باشد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون هماهنگی ام//ور اقتصادی و توسعه منابع اس//تانداری مازندران با اشاره به تالشهای دولت برای فراهم ک//ردن فرصته//ای براب//ر اقتصادی ب//رای بان//وان کارآفری//ن کش//ور، از آمادگی کامل گروه اقتصادی اس//تان برای حمای//ت همهجانبه از پروژهها و طرحهای کارآفرین بانوان خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران، حسن خیریانپور در آیین گشایش کارخانه فرآوری محصوالت کش//اورزی افق تابان کاس//پین در ش//هرک صنعت//ی مصطفی خمینی س//اری اف//زود: بهرهبرداری این واحد از س//وی گروهی از بانوان تحصیلکرده، باتجربه و س//ختکوش نش//اندهنده وجود ظرفیت بالقوه بس//یار در این قش//ر از جامعه است که باید بدان توجه ویژه کرد و گامهای اساسی در تبدیل آن به ظرفیت بالفعل برداش//ت. خیریانپور روش فعالیت شرکت افق تابان کاسپین و برنامهری//زی از مزرعه تا بازار مص//رف را رمز موفقیت واحدهای تولیدی در فضای اقتصادی دنیای امروز دانست و توجه همزمان به مواد اولیه و عوامل تولید پرورش فرآوری و بستهبندی صنعتی و بازاریابی و بازارس//نجی را رکن مه//م تولید و عرضه محصولی سالم و بازارپسند و با قیمت تمامشده پایین و رقابتی عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس//عه منابع اس//تانداری مازن//دران با قدردان//ی از تالشهای مدیران ش//رکت نامبرده به جه//ت فراهم کردن زمینه اش//تغال بیش از۰6۱ نف//ر از بانوان استان، از دس//تگاههای اجرایی استان خواس//ت با حمایتهای همهجانبه، زمینه توس//عه بیشازپی//ش پروژههایی از این نوع را فراهم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.