هشدار به مردم برای سرمایهگذاریهای نامعقول

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از مردم خواس//ت از س//رمایهگذاری در طرحهای نامعق//ول و ناش//ناخته پرهی//ز کنند.

به گزارش گسترش صنعت از استان قم، احمد ذاکری با اشاره به وضعیت مطل//وب واحدهای تولیدی و صنعتی اس//تان گفت: مشاهده شده است که در س//طح شهر ش//رکتهایی با چاپ آگهی و نصب بنر با وعدههای دروغ و قول پرداخت سودهای کالن عموم همشهریان را ب//رای س//رمایهگذاری در واحده//ای صنعتی و تولیدی دعوت کردهاند.

ذاک//ری افزود: ب//ا عنایت ب//ه وضعیت حاک//م ب//ر متغیره//ای کالن اقتصادی کشور پرداخت چنین س//ودهای کالن و وعدهه//ای عوامفریب//ی مق//دور نیس//ت و تحقق نیافت//ن آن باعث ایجاد نارضایتی در س//رمایهگذاران و بروز ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی میشود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از تمام شهروندان و مردم استان درخواست میشود از س//رمایهگذاری در چنین طرحهایی خودداری کنند و قبل از هرگونه اقدام از صحت و سقم آن آگاهی کامل یافته و از مراجع ذیصالح استعالم کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.