اعطای تندیس طالیی به سیمان المرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ششمین جشنواره قدردانی از حامیان حقوق مصرفکنندگان اس//تان فارس با حضور معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و ریی//س س//ازمان حمای//ت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان، اس//تاندار فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران اس//تان برگ//زار و تندیس طالیی و لوح جش//نواره برای دومین س//ال متوالی به مدیرعامل س//یمان المرد اعطا شد. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از فارس، مدیرعامل سیمان المرد با اش//اره ب//ه وضعیت تولید و تولیدکنن//دگان اظهار کرد: رعایت استانداردها در مسیر تولید و عرضه محصوالت باکیفیت به مصرفکنندگان در واقع بخش مهمی از حقوق مصرفکنندگان اس//ت و این مس//ئله موجب رضایتمندی آنه//ا و گردش چرخه تولید میشود. ابراهیم غالمزاده افزود: رقابتپذیری، حذف موانع تولید و هموار کردن زمینههای س//رمایهگذاری و توجه عملی به نیازهای تولیدکنندگان زمینهس//از داش//تن اقتصادی کارآمدتر، پویاتر و پررونقتر اس//ت که ثم//رات آن نصیب مصرفکنندگان میشود.

وی گفت: دریافت استانداردها و گواهیهای ملی و بینالمللی، نیازس//نجی مصرفکنن//دگان، برخ//ورداری از فناوریهای برتر جهان در تولید س//یمان و تعه//د و کارآمدی متخصصان موجب شده اس//ت تولیدات این کارخانه بهعنوان یک نشان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی معرفی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.