وقتی‌مکزیک‌به‌تب‌راضی‌م‌یشود

رضایت‹«آزت ‹کها»‹به‹نونوار‹شدن‹نفتا

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مکزی//ک آم//اده مذاک//ره ب//رای ایجاد تغیی//رات در توافقنام//ه تجارت آزاد امریکای ش//مالی ی//ا همان نفتا )NAFTA( است. این کش//ور بهدنبال آن است که با تغیی//ر دادن توافقنامه 23 س//اله، آن را امروزیتر کند. این را اینفونسو گواخاردو، وزیر اقتصاد مکزیک جمعه 3 مارس 13( اسفند) اعالم کرد.

اینفونس//و گواخ//اردو گفت که مکزیک آماده اس//ت ت//ا با دولت ترام//پ و کانادا درب//اره تجدیدنظر در نفتا )NAFTA( و ایج//اد تغیی//رات در آن وارد بح//ث و مذاکره ش//ود. ازجمله بخشهای//ی که مکزیک آمادگی خ//ود را ب//رای مذاکره درب//اره تغییر آنها اع//الم کرده، استانداردهای زیستمحیطی و نیروی کار است.

او دراینب//اره گف//ت: «مکزی//ک میخواه//د نفت//ا )NAFTA( را روزآم//د کند.» اما گواخاردو این را هم گفت که کشورش حاضر به پذیرش تعرفهها نیست.

دونالد ترام//پ، رییسجمهور امریکا از زمان مبارزات انتخابات//ی وعده داده بود که بین مکزیک و امریکا دیوار کش//یده و بر کاالهای واردش//ده از این کشور به امریکا تعرفههای سنگین قرار خواهد داد.

وزیر خارجه مکزیک در اینباره گفت: «منطقی نیست که توافقنامهای داشته باشیم که در آن محدودیتهای مرزی یا تعرفهای تعریف شده باشد.»

دراینحال، همزمان با ای//ن اظهارنظر بلند پایهترین مق//ام اقتصادی مکزی//ک، ارزش «پزو» پ//ول ملی این کشور، به باالترین میزان در چهار ماه گذشته رسید. باال رفتن ارزش پزو پس از آن اتفاق افتاد که وزیر بازرگانی امریکا در مذاکرات با مکزیکیها از لحن نرمتری استفاده کرد.

نرمتر ش//دن لحن مق//ام اقتصادی امری//کا کافی بود ت//ا پزو بهترین عملکرد را در می//ان ارزهای مهم جهان در هفتههای اخیر داش//ته باشد. براین اساس پول ملی مکزیکیها بیش از 2/5 درصد نسبت به دالر قویتر شد و هر پزو به 19/5۰85 در جمعه 3 مارس 13( اس//فند) رس//ید. این بیش//ترین پیش//رفت پزو در برابر دالر پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاس//تجمهوری امری//کا در روز 9 نوامب//ر 19( آبان) اس//ت. اما یازدهم ژانویه 22( دی) پزو بدترین سقوط ارزش خود در برابر دالر را داش//ت. در آن روز پول ملی مکزیک 17 درصد کاهش ارزش داش//ت و این کاهش تنها به دلیل نگرانی از اقدام عملی شدن تهدیدهای ترامپ درباره پاره کردن توافقنامه نفتا )NAFTA( ایجاد شد.

‹تجارت‹معقول ‹

ویلبر راس، وزی//ر بازرگانی دولت ترامپ در گفتوگو با ش//بکه تلویزیونی سیانبیسی )CNBC( گفت که انعق//اد قرارداد تجاری منطق//ی با مکزیک به پزو کمک خواهد کرد تا قدرت خود را در میان سایر ارزهای مهم حفظ کند. ب//ه اعتراف این مقام اقتصادی امریکایی پزو به دلیل ترس از اتفاقهای پیشروی نفتا )NAFTA( در این مدت آسیب دیده است.

بنیتو بربر، تحلیلگر موسسه مالی نومورا در نیویورک دراینباره چنی//ن میگوید: «این بیش//تر یک گفتمان همسایگی اس//ت. بهترین ابزار برای کمک به پزو تغییر لحن درباره نفتا )NAFTA( است.»

بهگفته بربر، نش//انههای اخیر از س//وی دولت امریکا نگرانیها درباره اقدامه//ای احتمالی ترامپ برای پایان دادن به نفتا )NAFTA( یا تحمیل تعرفههای سنگین ب//ر کاالهای مکزیکی از جمله خودروهای س//اخت این کشور را کمرنگتر کرده است.

راس، وزی//ر بازرگانی امری//کا در گفتوگویی قوانین اولی//ه نفت//ا )NAFTA( را یک//ی از نق//اط ضعف این توافقنام//ه تجارت آزاد خواند. این همان چیزی اس//ت که مکزیکیها خواس//تار بحث و تبادلنظر دربارهاش با امریکا شدهاند.

‹پزوی‹ضعی ‹فتر ‹

کمارزش ش//دن پزو برخالف آنچ//ه انتظار میرفت، بههیچ وجه همراس//تا با اهداف ترامپ نیس//ت. ترامپ میخواهد ضرر امریکا از تجارت با مکزیک را کم کند اما پزوی ضعیف باعث میش//ود صادرات امریکا به مکزیک گرانتر ش//ده و صادرات مکزیک به امریکا ارزانتر پای مکزیکها تمام ش//ود. وزیر اقتصاد مکزیک در اینباره گفت: «پزوی ضعیف درس//ت در تقابل با منافعی است که دولت امریکا به دنبال آنهاست چون صادرات مکزیک را جذابتر از پیش خواهد کرد.»راس در مصاحبه خود همچنین پیش//نهاد کرد که یک س//ازوکار ت//ازه برای باثبات ش//دن نرخ ارز پزو ایجاد ش//ود. این نظر همسو با گمانهزنیهای اخیر درباره اس//تفاده از اقدامات برای تقویت بیشتر پزو اس//ت؛ چیزی که مدتی است درباره آن خبرهایی شنیده میشود.

‹داستان‹خودروسازی ‹

ش//اید از زمان ش//روع مبارزات انتخاباتی در امریکا و ش//نیده شدن صدای دونالد ترامپ، رییسجمهور فعلی و نامزد جمهوریخواه آن زمان انتخابات ریاستجمهوری امریکا هیچ کش//ور، نهاد ی//ا صنعتی به اندازه مکزیک و خودروسازی آن لرزه بر اندام خود حس نکردند. ترامپ با توپ پر و با ش//عار «اول امریکا» آمد و وعده داد برای جلوگیری از حذف مشاغل در امریکا و سردرآوردن آنها از مکزیک بین دو کشور دیوار میکشد. این دیوارکشی بیشتر از همه به ضرر صنعت خودرو مکزیک بود. ترامپ هشدار داده بود که بر خودروهای وارداتی از کشورهای دیگر از جمله مکزیک تعرفه 35 درصدی اعمال میکند که این باعث میشد دیگر حضور خودروسازهای بزرگ

)NAFTA( در مکزیک و تولید در این کشور برای صادرات به امریکا صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وقتی ترام//پ تهدید به اعمال مالی//ات 35 درصدی کرد ارزش س//هام ش//رکتهای آلمانی بامو، دایملر و فولکسواگن کاهش یافت. این شرکتها سرمایهگذاری زی//ادی روی کارخانههای خود در مکزی//ک کردهاند و روی کاهش هزینههای تولید در مکزیک حساب ویژهای باز کرده بودند.

ترامپ همچنین در توئیتر خود که حاال به وس//یلهای ب//رای تهدی//د تبدیل ش//ده اوایل بهمن ش//رکتهای خودروس//ازی را تهدی//د کرد که اگر ب//ه تولید خود در خارج از مرزهای امریکا ادامه دهند باید «مالیات مرزی قابلتوجه» بپردازند.

رییسجمه//ور امریکا چند روز بع//د از این تهدید در یک صبحانه کاری میزبان ش//رکتهای بزرگ امریکایی یعنی جنرالموتورز، فورد و فیات کرایسلر بود و مدیران این شرکتها درباره وضعیت پر هرج و مرج این روزهای خودروسازی صحبت کردند.

ش//رکت فورد نی//ز پ//س از تهدیده//ای ترامپ روز س//وم ژانوی//ه امس//ال (31دی )95 اعالم ک//رد که از س//رمایهگذاری در مکزی//ک منصرف ش//ده و به جای سرمایهگذاری 1/5 میلیارد دالری در مکزیک و ساخت کارخانه در این کشور ۰۰7 میلیون دالر در داخل خاک امریکا و ایالت میشیگان هزینه خواهد کرد تا کارخانهای در آنجا بسازد.

تمامی این تحوالت درحالی پیش میروند که صنعت خودرو در مکزیک به لطف س//رمایهگذاری شرکتهای گوناگون، از امریکاییها گرفت//ه تا ژاپنیها، به مکزیک جان تازه داده و باعث ش//ده بودن//د که صنعت خودرو در این کش//ور قدرتمند ش//ود. در کنار ساخت خودرو در مکزیک صنعت قطعهس//ازی و س//ایر صنایع وابسته به خ//ودرو نیز قدرت گرفتهاند و صنعت این کش//ور را رونق دادهاند. دیوارکشی با پول تعرفهها حاال تبدیل به اظهارنظرهای//ی در باب تغییر در قوانین اولیه قراردادی شده که قرار بود پاره شود. ازاینرو بوی بهبود از اوضاع خودروسازی مکزیک احساس میشود.

منبع: autonews

خودروس/ازی در مکزیک با تهدیدهای ترامپ چند وقتی اس/ت که دائ/م به خود میلرزد. قصه از تهدیده/ای دونالد ترامپ، رییسجمهوری فعلی امری/کا در زمان مبارزات انتخاباتی آغاز شد. او ابتدا تهدید به دیوارکشی کرد اما حاال داستان به جایی رسیده که وزیر بازرگانی امریکا صحبت از بازنگری در توافقنامه تجارت آزاد 3 کشور امریکا، کانادا و مکزیک میکند.

راس، وزیر بازرگانی امریکا در گفتوگویی قوانین اولیه نفتا

را یکی از نقاط ضعف این توافقنامه تجارت آزاد خواند. این همان چیزی است که مکزیکیها

خواستار بحث و تبادلنظر دربارهاش با

امریکا شدهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.