چالش‹خودروسازان‹جهانی‹برای‹کاهش‹آالیندگی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

خودروس//ازان جهانی که از رس//واییهای آالیندگی زیرفش//ار قرار گرفتهاند، در ش//تاب برای کاهش میزان آالیندگی دیاکس//یدکربن خودروهایشان، به منظور عمل به مقررات سختگیرانه آالیندگی هستند.

به گزارش ایس//نا، شرکتهای خودروس//ازی با مهیا شدن برای بزرگترین نمایش//گاه خودروی اروپا در ژنو، پایان بحران این بخش را جش//ن میگیرند. فروش اروپا به میزان پیش از بحران مالی جهانی در س//ال 8۰۰2م )8۶-87( بازگشته است.

اما به دلیل رس//واییهای آالیندگی بهویژه رس//وایی فولکسواگن که غول خودروس//ازی اروپاس//ت، ابرهای تیره دورنمای صنعت خودرو را فراگرفتهاند و مسیر احیا از این وضعیت با تالشهای بیس//ابقه ب//رای مبارزه با آالیندگی هموار خواهد شد.

ب//ه گفت//ه م//ارک ش//ارلت از ش//رکت تحقیقات//ی ،»Mov’eo« راهکارها گرانتر میشوند. منافع زیادی وجود دارد و رقابت شدید است.

مق//ررات اروپایی ب//رای موتورهای احت//راق همواره سختتر میشود اما تقلب فولکس واگن در کنترلهای آالیندگی ک//ه بزرگتری//ن رس//وایی آالیندگی صنعت خودرو تاکنون ب//وده، رگوالتورها را به مقابله با آلودگی تش//ویق کرده اس//ت. فروش خودروها ب//ا فناوریهای پاک هنوز اندک بوده اس//ت به طوری که براساس آمار سازمان محیطزیس//ت اروپا، خودروهای برقی در سال 51۰2م )93-94( تنها 2/1درصد از فروش خودروهای جدی//د در اتحادیه اروپا را تش//کیل دادند. فولکسواگن در س//ال 51۰2م )93-94( اذعان کرد در 11 میلیون خودروه//ای دیزل//ی که در سراس//ر جهان ب//ه فروش رفتهاند، نرم افزاری را نصب کرده است که به آنها امکان میدهد میزان آالیندگی خودرو را کمتر از سطح واقعی نشان دهند. خودروسازان برای عمل به مقررات اروپایی، اکنون به سوی اس//تفاده از موتورهایی گام برمی دارند که تا س//ال 12۰2م )1399-14۰۰( بیشتر از 95 گرم دیاکس//یدکربن در هر کیلومتر منتشر نکنند در حالی که میزان آالیندگی ۰31 گرم در س//ال 51۰2م -94( )93 ب//ود. اما خودروهای دیزلی به دلیل رس//واییهای آالیندگی، ش//هرت بدی پیدا کردهاند و به همین دلیل، این هدف دش//وارتر به نظر میرسد. به گفته کریستوف اوفرر، استراتژیس//ت فناوری در ش//رکت قطعهس//ازی خودروی فورس//یا، خودروهای دیزلی 51درصد کمتر از مدلهای بنزینی دیاکسیدکربن در هر کیلومتر منتشر میکنند. به معنای آن اس//ت که موتورهای بنزینی باید بهینگی بیش//تری پیدا کنند و باید وزن خودروها کمتر شود.

اگ//ر خودروس//ازان موفق نش//وند به اه//داف کاهش آالیندگی محصوالتش//ان دس//ت پیدا کنن//د، هزینه افزای//ش خواه//د یافت. خودروس//ازانی که ب//ه اهداف آالیندگی دیاکس//یدکربن دس//ت پیدا نکنند، باید 95 یورو (۰۰1 دالر) برای هر گرم دی اکس//یدکربن که از حد مجاز تولید میش//ود، جریم//ه پرداخت کنند و به احتمال زیاد دهها میلیون یورو جریمه اضافه میشود.

ب//ه گفته گیوم دوش//ل، مدی//ر ن//وآوری و تحقیقات و قطعهس//ازی ،»Valeo« بای//د ام//کان کاهش وزن بهوی//ژه در قطع//ات خودرو موردبررس//ی ق//رار گیرد و این قطعات ش//امل تهویه هوا هستند که پس از موتور، بیش//ترین مصرف انرژی را دارند. طراحی بهتر قطعات الکترونیکی و آیرودینامیک به این منظور کمک خواهد کرد. براس//اس گزارش خبرگزاری فرانسه اما الزم است مدی//ران خودرو از نگرانیها نس//بت به مقررات دس//ت بردارند و از ش//کوه نمایش//گاه خودروی ژنو لذت ببرند. فراری افسانهای، المبورگینی، پاگانی و بنتلی نمایشگاه ژنو را برای معرفی مدلهای جدید انتخاب کردهاند. رنو هم جدیدترین مدل خودروی اسپرت آلپین ۰11ای را رونمایی خواهد کرد. نمایشگاه ژنو همواره مکان معرفی خودروهای زیبا و ماشینهای مسابقه معتبر بوده است اما انتظار میرود بیشترین سر و صدای نمایشگاه مربوط به خودروهای کراساوور باش//د ک//ه ترکیبی از امکانات خودروهای شاسیبلند با خودروهای سواری هستند.

این بخش اکنون ح//دود ۰3 درصد از بازار خودروی اروپا را تش//کیل میدهد و در آن مدلهایی مانند ولوو ایکسس//ی۰۶، س//یتروئن س//ی-ایرکراس، کراسبک دیاس7 و لن//دروور والر ب//ه چش//م میخورند. حدود ۰81 ش//رکت در این نمایشگاه ۰1 روزه که از 9 مارس 19( اس//فند) پس از دو روز بازدید مطبوعات گش//وده میشود، حضور دارند. نمایشگاه سال گذشته 78۶ هزار بازدیدکننده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.