برنامه دی.اس برای رقابت با خودروسازان جهان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دیاس، شاخه لوکس س//یتروئن فرانسه اعالم کرده است قص//د دارد ب//ا تولی//د خودروه//ای جدید به رقابت با س//ایر خودروسازان مطرح بپردازد.

به گزارش زومیت، نش//ان (برند) تجاری فرانسوی دیاس، ب//ا معرفی آنالین دیاس7 از جاهطلبیه//ای خود در دنیای ماشین خبر داد. به گزارش اتوکار شاخه لوکس سیتروئن قرار است در ۶ سال آینده، هرس//ال یک خودروی جدید به بازار معرفی کند. نخس//تین خودروی این نشان (برند) تجاری که کراسبک دیاس3 نام دارد، سودای رقابت با آئودی کیو2 را در سر میپروراند. به گفته این شرکت، دیاس 9 نیز میتواند رقیبی سرسخت برای آئودی کیو7 باشد.

براس//اس گمانهزنیها، جایگزین دیاس 3 کنونی بهزودی معرفی خواهد ش//د و دو سدان لوکس به نامهای دیاس 5 و دیاس 9 نیز تا اواسط دهه جدید به بازار خواهند آمد. تصور میشود که آینده دیاس 9 به اقبال ادامهدار مشتریان چینی به سدانهای لوکس در سالهای آینده گره خورده باشد.

اگرچه این ش//رکت درباره برخی از طرحهای خود دس//ت نگه داش//ته اس//ت اما آرنود ریبولت، معاون دیاس در بخش بازاریابی میگوید گسترش تولید خودروهای خانواده سدان و شاسیبلند به طور جدی در دستور کار شرکت است.

وی میافزاید: پیش//رفت دیاس در گرو تولید خودروهای شاسیبلند و سدان است اما جهت حرکت ما در بازار برحسب اندازه خودروها و میزان سفارش مدلهای جدید، زیاد شفاف نیست. خودروی دیاس 7 سرآغازی در این مسیر است شاید ما برحسب سنت و عادت مرسوم به پیروی از این مدل برای س//اخت خودرویی کوچکتر یا یک شاس//یبلند بزرگتر ادامه دهیم اما تابهحال خبری در این زمینه منتشر نکردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.