شاهکار سوئدی به یک ایرانی رسید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

از نس//خه کوئنیگ زگ در کل 3 دس//تگاه ساخته میشود که یکی از 3 خریدار این ابر خودرو س//وئدی، مانی خوشبین میلیاردر ایرانی ساکن کالیفرنیاست.

به گزارش پرش//ین خودرو، ش//رکت سوئدی کوئنیگ زگ اعالم کرده که در نمایش//گاه ژنو امسال با یک هیوالی جدید حاضر خواهد ش//د. این هیوالی فیبر کربن//ی که آگرا آراس گریفون نام دارد، مشخصات فنی خیرهکنندهای دارد.

س//ال پیش بود که ش//رکت کوئنیگ زگ از آمادهس//ازی نس//خه ویژهای از آگ//را آراس خبر داد. طبق ش//نیدهها این نس//خه برای افرادی که نتوانس//ته بودند یکی از هفت سوپر خودرو وان »1« موجود را سفارش دهند، توسعه یافته است.

مش//خصات فنی اگرا آراس گریفون بس//یار نزدیک به وان »1« اس//ت. این خودروی بسیار س//ریع جدید در قبال وزن 1395 کیلوگرمی، قدرتی برابر با ۰۶31 اس//ب بخار دارد که نتیجه آن نسبت قدرت به وزن بهطور تقریبی یک اسب بخار برای هر کیلوگرم است.

برای ابر خودرویی که فقط به تعداد 3 دستگاه از آن تولید ش//ده و از لحاظ فنی یکی از برترینهاست، شاید بهرهگیری زیاد از فیبرکربن چندان جذابیتی نداش//ته نباشد. به همین دلیل س//وئدیها به س//راغ تزئیناتی از جنس طال رفته و در بخشهای مختلف ازجمل//ه محفظه موتور از این فلز گرانبها اس//تفاده کردهاند. حتی مش//تریان میتوانن//د هلمت (کاله ایمنی) همراه این خودرو را با تزئینات طالیی سفارش دهند.

نکته جالب اینکه یکی از 3 خریدار این ابر خودرو سوئدی، مانی خوشبین میلیاردر ایرانی ساکن کالیفرنیا است.

خوش//بین در کنار کارآفرینی و دادوستد، عالقه زیادی به خودروهای خاص و گرانقیمت داش//ته و صاحب کلکسیونی بس//یار ارزش//مند از انواع خودروهای بس//یار سریع و لوکس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.