تولید پیچیدهترین قطعات خودروها با چاپگر سهبعدی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ش//رکت خودروس//ازی ف//ورد اعالم ک//رد موفق ب//ه ابداع چاپگرهای سهبعدی شده که میتوانند کل قطعات پیچیده و پیشرفته خودروها را بهطور یکپارچه تولید کنند.

به گزارش عصرخودرو، این چاپگرهای س//هبعدی پیشرفته قابلیت طراحی قطعات بزرگی را دارند که تا پیش از این قابل تولید با استفاده از چاپگرهای سهبعدی نبودهاند.

چاپگر یاد ش//ده ک//ه «اینفینیت بیل//د 3دی» Infinite ‪3D Build‬ ن//ام دارد از س//وی ش//رکت «استارتاس//ایس» Stratasys تولی//د ش//ده اس//ت. فورد نخس//تین ش//رکت خودروس//ازی جهان است که از این فناوری بهطور آزمایشی بدین منظور بهره گرفته است.

اس//تفاده از چاپگر یادش//ده در مرحله آزمایش//ی اس//ت و کارشناسان فورد میگویند اس//تفاده از چاپگرهای سهبعدی ب//رای تولید قطع//ات مختلف خودرو ه//م باعث کاهش وزن تمامش//ده خودروها میش//ود و هم مصرف س//وخت آنها را کاهش میدهد.

فورد برای طراحی قطعات خودرو با اس//تفاده از این چاپگر س//هبعدی برنامه رایانهای ویژهای را هم ابداع کرده که ضمن تحلیل و بررسی قطعه آماده شده برای طراحی، نحوه عملکرد بازوی رباتیک چاپگر یاد شده را هم برنامهریزی میکند.

ش//اید نقطه ضعف مهم فعلی این چاپگر سهبعدی سرعت پایین تهیه خروجی از س//وی آن باش//د که موجب میشود اس//تفاده از ای//ن روش در مقیاس انبوه برای خودروس//ازان اقتصادی نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.