95 و اثر آن در سال جاری پیشبینی تورم21 درصدی بدون پیامد منفی

گزارش «گسترش صنعت» از شاخصهای موثر تولید در سال

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در نخس//تین روزهای س//ال جدید با اعالم رش//د مثبت 5 درصدی تورم تولیدکننده سال 95 نشانهای مثبتی از خروج از رکود و رونق تولید در س//ال جاری دیده میش//ود. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ش//اخص تورم تولیدکننده سال 95 نس//بت به س//ال ‪5 49،‬ درصد افزایش داشته و از آنجا که تورم تولیدکننده ش//اخصی پیشنگر نسبت به تورم مصرفکننده اس//ت میتوان افزایش تورم در س//ال 96 و خ//روج از رکود را پیشبینی کرد.براس//اس نظریههای اقتصادی پس از دو فصل رش//د اقتصادی، اقتصاد از رکود خارج خواهد شد اما با توجه به اینکه عمده رش//د اقتصادی سال 95 مربوط به نفت است پس از گذشت 3فصل از رش//د اقتصادی هنوز برخی از بخشهای اقتصادی با رکود مواجه هستند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.