ایجاد بیش از 001هزار شغل در سال۶۹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضم//ن تبیی//ن مهمترین سیاس//تها و برنامهه//ای س//ازمان در امس//ال از راهاندازی بیش از ۱8۰۱ واحد صنعتی با اش//تغال 9۱ ه//زار و ۷5نفر تا پایان سال 95 خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال برای 3۰۱هزار نفر از برنامههای اصلی سازمان و تمامی شرکتهای استانی در سال 96 خواهد بود.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران، عل//ی یزدانی در نشستی با کارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن تبریک س//ال جدید و آرزوی موفقیت برای همکاران اظه//ار کرد: در امس//ال که به فرموده رهبر معظ//م انقالب با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اش//تغال مزین شده است، باید درجهت بهبود وضعیت تولید و ایجاد اشتغال بیش از گذشته تالش کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادام//ه اجرای برنامههای س//تاد اقتصاد مقاومتی در س//ال 96 را مورد تاکید قرارداد و گفت: ما باید بس//ترهای الزم را برای حضور س//رمایهگذاران در ش//هرکها و نواحی صنعتی و ایجاد اش//تغال پایدار در این مناطق فراهم کنیم که در این راستا راهاندازی دوباره واحده//ای صنعتی متوقف وافزایش ظرفیت تولید واحدهایی که زیر ظرفیت مش//غول بکار هس//تند،با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

یزدان//ی همچنین بر ادامه اعمال اقدامات حمایتی از طرحهای صنعت//ی باالی ۰6 درصد پیش//رفت فیزیکی نیز خبرداد و افزود: در این راس//تا ایجاد بیش از 3۰۱ هزار ش//غل در سراسر کشور در اولویت برنامهها قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از س//خنانش از انعق//اد ۱3۰4 قرارداد جدید با س//رمایهگذاران در ش//هرکها ونواحی صنعتی در س//ال گذشته خبرداد و گفت: با وجود محدودیتهای بودجهای در سال گذشته اقدام//ات خوبی در جه//ت تحقق ماموریتهای اصلی س//ازمان نظی//ر راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی، اعطای تس//هیالت به صنعتگران و کیفی س//ازی زیرس//اختهای عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی انجام شده است.

یزدان//ی افزود: همچنین در س//ال جاری در کنار سیاس//تها وبرنامههای جاری، تحقق 44 برنامه تحولی در دس//تور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک به واحدهای صنعتی برای پذیرش در فرابورس و بورس کاال، پیش//نهاد تش//کیل بانک صنای//ع کوچ//ک را از جمل//ه این برنامهها توصیف ک//رد و افزود: بهب//ود رقابت پذیری SMEها از طریق ارائه خدمات نرم افزاری توس//عه بازار، تدوین شناس//نامه HSE در ش//هرکها و نواحی صنعتی، توس//عه فراگیر خوشههای کس//ب وکار، ایجاد و توسعه کنسرس//یومهای صادراتی، ارتقای بهرهوری، تفویض اختیارت به شرکتهای اس//تانی، تسهیل در فرآیند واگذاری اراضی صنعتی به صنعتگران و طراحی مناسب شهرکها ونواحی صنعتی از دیگر برنامههای سازمان در امسال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.