آموزش 118 هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در س//ال 95 بیش از ۱۱4۲ طرح صنعتی با ایجاد اش//تغال ب//رای 3839۲ نفر به بهرهبرداری رس//ید. همچنین ب//رای 8۱۱ هزار نفر دورههای آموزش//ی برگزار شده است.

فرش//اد مقیم//ی عض//و هی//ات مدی//ره و معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با اش//اره به رش//د ۰۲ درصدی ایجاد اش//تغال در ش//هرکها و نواحی صنعتی در مقایس//ه با سال گذش//ته تاکید کرد: روند انعقاد قراردادها نیز در س//ال 95 با رش//د9۱ درصدی روبهرو بود به طوریکه تا پایان سال بیش از ۱3۰4 قرارداد با سرمایهگذاران در سراسر کشور به امضا رسید.

مقیمی در حاشیه دیدار نوروزی معاون وزیر صنعت، معدن و تج//ارت با کارکنان س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران از آموزش 8۱۱ هزار نفر در سال گذشته خبر داد و به تش//ریح اقدامات سازمان در حوزه زیرساختهای عمرانی و HSE پرداخ//ت. عضو هی//ات مدیره و مع//اون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران با اش//اره به اینک//ه 88۱۱ هکتار به اراضی در اختیار شهرکهای صنعتی اضافه شده است، افزود: همچنین در سال گذشته ۰54۲ هکتار سند ثبتی ب//رای ۰۱ ش//هرک و ناحیه صنعتی دریافت ش//ده است.

مقیمی در ادام//ه از افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب صنعتی و تهیه شناس//نامه HSEبرای 39 شهرک و ناحیه صنعتی خبر داد و افزود: در س//ال گذش//ته۲95۱ واحد صنعتی به شبکه جمع آوری فاضالب متصل شدهاند.

عضو هی//ات مدیره و مع//اون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران همچنین به تش//ریح شاخصها و برنامههای سازمان در امسال پرداخت.

مقیم//ی انعقاد بی//ش از 4558 قرارداد با س//رمایهگذاران و همچنی//ن بهرهب//رداری از 34۰9 طرح و واح//د صنعتی را از جمله برنامههای سازمان در سال 96 توصیف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.