رونمایی از فولکس واگن اردیبهشت، در ایران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در س//ال گذشته و در کورس ورود خودروس//ازان بزرگ جهانی به ای//ران ورود فولکس واگن به عنوان یکی از غولهای صنعت خودرو به ایران، س//روصدای زیادی به پا ک//رد. هرچند امضای قرارداد همکاری دوباره این خودروس//از آلمانی با ایرانیها در سکوت خبری انجام شد ام//ا آغاز دوب//اره این همکاری موضوعی نبود که بت//وان چندان به آن بیتوج//ه بود. اگر تا پیش از ای//ن فولکس قورباغهای یکی از خاطرات ش//یرین ایرانیها از عرض//ه محصوالت ش//رکت فولکسواگن آلمان بهشمار میرفت اما اکنون این خودروساز آلمانی با رویکردی متفاوت وارد بازار ایران ش//ده تا خاطرات این خودرو قورباغهای را ش//یرینتر یادآوری کند. همکاری این خودروساز با ایران در سال 95 به سرانجام رس//ید تا این بار یک بخش خصوصی پویا و مقتدر بتواند قطبی جدید در صنع//ت خودرو ایران ایفا کند. حضور دوباره فولکسواگن در ایران ب//ا رقابت دو خودروس//از بخش خصوصی ایران ب//رای همکاری با این خودروس//از آلمانی در ایران همراه بود، خودروسازان بم (زیرمجموعه گروه صنعتی کرمان خودرو) ۲۱س//ال پیش مجموعه تولید خودروی خود را که به تولید خودروهای فولکسواگن آلمان اختصاص داش//ت، احداث کرد که این مجموعه هماکنون در قس//مت جنوبی ارگ جدید واقع شده و تمام زیرساختهای آن آماده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.