سازمان برنامه و بودجه، ناظر برنامه تولید و اشتغال سال۶۹

نوبخت در پاسخ به «گسترش صنعت» اعالم کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال 96 با اعالم این خبر که از سال 95 بدون کسری بودجه عبور کردهایم به تشریح برنامههای خود در سال 96 پرداخت و گفت: برای تقویت برنامه تولید و اشتغال در حال بررسی بسته حمایتی با 5 ماده؛ ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایهگذاری، جذب توسعه و تعمیق فناوری، تجارت جهانی، اشتغال و توانمندسازی نیروی کار همسو با شعار امسال هستیم. وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «گسترش صنعت» درباره نحوه نظارت بر این برنامهها بهویژه در بازه زمانی انتخابات گفت: این برنامهها در ادامه طرح رونق تولید سال گذشته است و سازمان برنامه که ذاتا دستگاهی نظارتی است بر اجرای این برنامهها نظارت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.