مدیریت احساسات و کامیون حمل زباله

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در دنیای مجازی یک نفر نوش//ته بود: یک روز س//وار تاکسی ش//دم که در هنگام حرکت ناگهان یک ماشین درست جلوی ما از پارک اومد بیرون... راننده تاکس//ی هم محکم زد روی ترمز و دقیقا به فاصله چند سانتیمتری از اون ماشین ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.