تحلیل

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با نامگذاری امس//ال به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اش//تغال» همه بخشها خود را ملزم به تدوین برنامههایی در این زمینه میدانند به همین دلیل بخشهای آموزش//ی نیز ب//ا تمرکز بر دانشمحوری و کارآفرینی در راس//تای کم//ک به این هدف برآمدهان//د اما آیا مراکز آموزشی که هیچگونه تعهد و اثربخشی در ارتقای توانمندی کاربردی دانش//جویان و تربیت کارآفرین ندارند میتوانند همس//و با این هدف عمل کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.