پاییندستیهایی با دردهای مشترک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

برای تقویت صنایع پاییندس//تی و حل مشکالت تامین م//واد اولی//ه و ص//ادرات آنها س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای تشکیل خوشههای صنعتی و کنسرسیومها اقدام میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.