تحلیل

برنامههای ایرانخودرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعام//ل گ//روه صنعتی ایرانخ//ودرو اولویته//ای کاری این خودروس//از و برنامهه//ای آن برای تحقق اقتص//اد مقاومتی؛ تولید، اشتغال را تشریح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.