005‹هزار‹میلیارد‹تومان‹بدهی،‹میراث‹دولت‹قبل

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

انباشت بدهیها یکی از مهمترین مشکالت دولت است که دولت یازدهم از ابتدا به شیوههای مختلف سعی در پرداخت آن داشته است. حال با وجود پرداخ//ت بخش قابل توجهی از آن، این موضوع مورد انتقاد منتقدان دولت قرار گرفته اس//ت. به گزارش گسترش صنعت، براساس آخرین اعالم وزارت ام//ور اقتصادی و دارای//ی بدهیهای دولت به رق//م 007هزارمیلیارد تومان رسیده و این در حالی است که به گفته مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور حسن روحانی دولت را با بدهی 500 هزار میلیاردی تحویل گرفته و بخش قابل توجهی از آن را نیز به شیوه تهاتر، اوراق خزانه و ... پرداخت کرده اس//ت .در دهههای گذش//ته بهویژه در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم، دولت برای پاس//خ به تقاضاها به صورت مداوم ب//رای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دس//ت در جیب بانک مرکزی و ش//بکه بانکی کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعاالن بخش خصوصی را نیز به تعویق میانداخت و بدهی بزرگی برای دولت یازدهم به میراث گذاش//ت. ابوذر ندیمی، مش//اور ریی//س س//ازمان برنام//ه و بودجه کش//ور در گفتوگو با ایرنا در پاس//خ به منتقدان دولت گفت: منتقدان فراموش نکنند، آقای روحانی و تیم اقتصادی ایش//ان، دولت را با 500 هزار میلیارد تومان بده//ی تحویل گرفتند. وی با اش//اره به عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت:دولت در حالی بر س//ر کار آمد که عالوه بر 500 هزار میلیارد تومان بدهی با مش//کالت متعددی در زمینه معوقات از گذش//ته، همراهی نکردن مجامع جهانی و تحریمهای بینالمللی مواجه بود. این نماینده س//ابق مجلس شورای اسالمی، منتقدان دول//ت را به انصاف دعوت کرد و گفت: برخورد ب//ا تیم اقتصادی دولت اگر سیاسی نباشد از نظر اجرایی هیچ محلی از اعراب ندارد.دولت در بیش از 3 س//ال و نیم گذش//ته هیچ موضوعی را پنهان نکرده و کوتاهی نداشته است. ب//ه گفته این مقام مس//ئول، تی//م اقتصادی دولت یازدهم که کش//ور را در شرایط بحرانی تحویل گرفته و در شرایط فعلی به مدیریت مسائل و انجام وظیفه میپردازد، مستلزم توبیخ نیست. ندیمی تصریح کرد: وزیر اقتصاد وزیر تولید نیس//ت بلکه جمعآوریکننده منابع پولی و مالی مانند مالیات، درآمدهای گمرکی و ... اس//ت؛ بر این اس//اس بدون وظیفه تولی//دی و اجرایی از س//وی وزارتخانه، هیچگونه ک//مکاری متوجه این وزارتخانه نیست. وی یادآور شد: انتقادات از تیم اقتصادی دولت در شرایطی مطرح ش//ده که این وزارتخانه خود از نهادها و س//ازمانهایی با اختیارات و وظایف خاص تش//کیل شده و حتی بانک مرکزی نیز برای خود اختیارات و تا حدودی استقالل دارد و در پارهای موارد حتی وزیر اقتصاد هم نمیتواند در امور آن دخالت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.