پاییندستیهایی با دردهای مشترک

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹راهکارهای‹تقویت‹صنایع‹پایی ‹ندستی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

برای تقویت صنایع پاییندستی و حل مشکالت تامی//ن مواد اولیه و صادرات آنها س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران برای تشکیل خوش//ههای صنعتی و کنسرسیومها اقدام میکند و باعث میش//ود ک//ه این دس//ته از صنایع دچار مشکالتی همچون تامین نقدینگی نشوند چرا که مجب//ور نخواهند بود مواد اولیه خ//ود را با قیمت بیش//تر تهیه کنند. به عالوه اینکه اجراییس//ازی ماده ۷۳ قانون رفع موانع تولید میتواند بر حمایت از صنایع پاییندس//تی و جلوگیری از خامفروشی کمک کند.

یک//ی از چالشه//ای مطرح در بخ//ش تولیدی و صنعتی کش//ور اص//الح رفت//ار مصرفکننده و تولیدکننده اس//ت. ای//ن موض//وع در محصوالت پاییندس//تی ک//ه بهط//ور مس//تقیم بهدس//ت مصرفکنن//ده میرس//د قابل تعریف اس//ت مانند صنایع پاییندستی محصوالت نفتی و پتروشیمی همچون بنزین، گازوئی//ل، نفت گرمایش، گریس، الستیک، پالس//تیک، کود، ضدیخ، آفتکش، گاز طبیع//ی، پروپ//ان ...و که محصول نهای//ی و قابل اس//تفاده مصرفکننده اس//ت. با این حال همواره این بخ//ش از صنعت دچ//ار مش//کالتی از قبیل ف//روش و تامین مواد اولیه هس//تند ت//ا جایی که ادعا میش//ود انس//جام الزم و کاف//ی میان صنایع باالدس//تی و پاییندس//تی وجود ن//دارد و به نظر میرسد مجتمعهای پتروشیمی به اندازه کافی به مسائل مش//تریان خود واقف نیستند و چندان که باید به آن بها نمیدهند.

این نکته نیز مطرح میشود که بیش از۹۹ درصد صنایع پاییندستی دراختیار بخش خصوصی است که مس//تقل از یارانه دولتی به حی//ات خود ادامه میدهند و خوراک خود را از بورس کاال بر مبنای دالر مبادالتی میخرند، در حالی که حمایتهای بس//یاری متوجه بخش باالدس//تی است و بیشتر یارانهه//ا در این حوزه مصرف میش//ود، از این رو انتظار میرود که مجتمعهای پتروش//یمی تعامل بیشتری را با بخش پاییندستی اعمال کند. بارها نیز پیش//نهاد ش//ده اس//ت که صنعت پتروشیمی ب//ه ارتباط موث//ر و هدفمندتری ب//ا بخش صنایع پاییندس//تی نیاز دارد و رویک//رد آن نباید به حل مس//ائل و مش//کالت از طریق تعامل با حوزههای باالدستی صنعت معطوف باشد، در غیراین صورت س//اختار زنجی//ره ارزش در صنع//ت پتروش//یمی انس//جام الزم را نخواهد داش//ت. از ای//نرو گفته میش//ود که دولت بای//د بتواند از طریق حمایت و تخصیص یاران//ه رفتار تولیدکننده و مصرفکننده را متع//ادل و همس//و کند. همچنین در راس//تای جلوگیری از خامفروشی محصوالت تاکید میشود که باید تقویت صنایع پاییندس//تی در دستور کار قرار گیرد. البته در این راس//تا ماده ۷۳ قانون رفع موانع تولی//د نیز میتواند به کمک این دس//ته از صنایع آید چرا که با تاسی و اجراییسازی این ماده میتوان روند تقویت و بهبود این دس//ته از صنایع را تس//ریع کرد. این م//اده که به عرضه محصوالت در ب//ورس کاالی ای//ران به منظ//ور جلوگیری از خامفروش//ی نیز اش//اره کرده اس//ت، میتواند به تولیدکنندگان صنایع پاییندست برای دسترسی آس//ان به محصوالت مورد نیاز کمک شایانی کند. به عبارتی، ماده ۷۳ قانون رفع موانع تولید عالوهبر دسترس//ی آس//ان تولیدکنندگان ب//ه محصوالت، از ص//ادرات محص//والت خام جلوگی//ری میکند. ای//ن قانون بر قیمت محصوالت پتروش//یمی تاثیر میگذارد و همچنین تولیدکنندگان میتوانند در فضای رقابتی محصوالت مورد نیاز خود را بخرند. به عالوه اینکه با اجرایی شدن ماده ۷۳ قانون رفع موان//ع تولید، محصوالت باید ۳ب//ار در بورس کاال عرض//ه ش//وند و در صورت نبود خری//دار داخلی، اجازه صادرات بگیرند.

‹چال ‹شها‹و‹مشکالت ‹

البت//ه س//یدرحیم مقیم//ی، ریی//س اتحادی//ه پالس//تیک تهران به ایلنا گفته است که هماکنون ۷۶درصد کارخانههای پاییندستی شرایط مطلوبی در حوزه تولید و نقدینگی ندارند و حتی برخی به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند.

علی قاسمی، فعال اقتصادی نیز معتقد است که صنایع پاییندس//تی با مشکالت بسیاری از جمله موان//ع اداری، یکسانس//ازی مالیات و مش//کالت صادرات//ی روبهرو هس//تند ک//ه البت//ه در دوران تحریم تش//دید شد و هماکنون با قطع ارتباط بین بانکی مشکالت برای این دس//ته از صنایع بیشتر و بیش//تر شده اس//ت. وی در توضیحات بیشتری به گس//ترش صنعت گفت: صنایع پاییندستی در میان مش//کالتی همچون تامین م//واد اولیه و در مقابل رانتهای بسیار پتروشیمیها قرار گرفتهاند ت//ا جایی که در عمل مجبور میش//وند مواد اولیه خود را باالتر از قیمت معمول تهیه کنند.

قاس//می معتقد اس//ت ک//ه بی//ش از ۰۹درصد کارخانههای صنایع پاییندس//تی با مشکل روبهرو ش//دهاند و بس//یاری نیز س//طح تولی//دات خود را کاه//ش دادهاند. وی پیش//نهاد میدهد که زمانی اج//رای ماده ۷۳ قانون رفع موان//ع تولید میتواند موثر باشد که دیگر سازمانها نیز از تولیدکنندگان حمایت کنن//د نه اینکه هماهنگی بین س//ازمانی حذف ش//ود و ب//رای مث//ال اداره دارایی همچنان مالیات وضع کند و تولیدکننده زیرفشار قرار گیرد.

قاس//می بر این باور اس//ت که مشکالتی که در زمینه صنایع پاییندس//تی در کشور ما وجود دارد درهیچ کش//وری به این مقیاس وجود ندارد زیرا تا زمانی که یکسویهنگری وجود داشته باشد تجارت آزاد نیز نمیتواند شکل گیرد.

‹همکاری‹و‹هماهنگی ‹

نکات//ی ک//ه ای//ن فع//ال اقتصادی مط//رح کرد دربرگیرنده مش//کالت و چالشهای بسیاری است که ش//امل ح//ال صنایع پاییندس//تی میش//ود. اما ش//اید این نکته مطرح ش//ود که سازمانهای حمایتی و توس//عهای چگونه میتوانند مشکالت و چالشهای این دس//ته از صنایع را بهبود دهند یا تقویت کنند. بهویژه اینکه بس//یاری از این صنایع در ش//هرکهای صنعتی مستقر هس//تند و انتظار میرود س//ازمان حمایتی چ//ون صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران بتوان//د روند تقویت و بهس//ازی این صنایع را بیش//تر در دستور کار قرار ده//د. در این زمینه بیژن کردس//تانی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کرمانشاه به گس//ترش صنعت گفت: صنایع پاییندس//تی در تامین مواد اولیه با وجود خریداری از بورس دچار مش//کل هس//تند. برخی نیز نمیتوانند در بورس حض//ور یابند. از اینرو س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران با ایجاد خوش//ههای صنعتی در این دس//ته از صنایع ت//الش کرده در مس//یر تقویت و تامین آس//ان مواد اولیه آنها قدم بردارد. کردس//تانی گفت: توس//عه خوشه صنعتی باع//ث میش//ود صنایع همگن بتوانن//د در بورس حض//ور یابن//د و منافع آنها تامین ش//ود. بهعنوان نمونه، خوش//ه صنعتی پلیاتیلن در کرمانشاه این فرص//ت را ایجاد میکند که م//واد اولیه به صورت متمرکز و در تناژ باال خریده شود. حتی بسیاری از خوشهها میتوانند کنسرسیوم تشکیل دهند.

وی افزود: پیش از این دالالن وارد بازار میشدند و مواد اولیه را تهیه میکردند و با قیمتی بیش//تر به تولیدکنندگان میفروختن//د. ازاین رو بهترین راهکار تش//کیل خوش//ه و کنسرس//یوم است که میتوان//د به صنایع پاییندس//تی کمک کند و در نقدینگی آنها صرفهجویی شود. با توجه به مطالب گفته شده، میتوان این نکته را نیز از ذهنگذراند که راهکار تجمیع و هماهنگسازی بین صنایع با مشکالت یکس//ان میتواند آنها را در بازار خرید و فروش تقویت کند. بدیهی اس//ت که طرح قوانین حمایتی نیز میتواند در صورت اجراییس//ازی بار مشکالت این دست از صنایع را کم کند.

زمانی اجرای ماده ۷۳ قانون رفع موانع تولید میتواند موثر باشد که دیگر سازمانها نیز از تولیدکنندگان حمایت کنند نه اینکه هماهنگی بین سازمانی حذف شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.