افزایش ظرفیت سردخانههای کشور به 4 میلیون تن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در طول فعالیت ۳ساله دولت تدبیر و امید، 1/5 میلیون تن به ظرفیت س//ردخانههای کشور افزوده ش//ده اس//ت. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از کردستان، محمود حجتی در جریان گشایش چند پروژه عمرانی، اقتصادی از طری//ق ویدئوکنفرانس با حضور رییسجمهوری در س//نندج افزود: در س//ال 1۹ ظرفیت مجموع س//ردخانههای کشور 2/5 میلیون تن بوده است که اکنون به ۴ میلیون تن رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت سردخانههای کردستان اظهار کرد: در س//ال 2۹ ظرفیت سردخانههای کردس//تان ۸1 هزار تن بود که هماکنون به ۸۳ هزار تن افزایش یافته است.

وزیر جهاد کش//اورزی گفت: ۶۳ هزار تن نیز در دست ساخت است تا به ظرفیت سردخانههای استان کردستان افزوده شود.

حجتی به میزان اراضی آبیاری تحت فش//ار استان اشاره کرد و اف//زود: در حال حاض//ر در ۷۴ هزار هکتار مع//ادل ۶۳ درصد اراضی آبی کردستان، آبیاری تحت فشار اجرا شده که نسبت به میانگین ۸1 درصدی کشور، وضعیت خوبی است.

وی با اشاره به اینکه با وزارت نیرو توافق شده ۷1 هزار هکتار از اراضی کردس//تان زیر پوش//ش آبیاری تحت فشار قرار گیرد، افزود: از این مقدار، امروز ۰۴۶ هکتار در حاشیه سد زیویه آماده گشایش است که برای ۶52 نفر اشتغال ایجاد میکند.

وزیر جهاد کشاوری به بحث جنگلکاری دستکاشت در استان اش//اره کرد و گفت: در س//ال گذش//ته با همکاری مردم، ۴ هزار هکتار از اراضی استان با درختان مثمر جنگلکاری شده است که باید شتاب بیشتری پیدا کند.

‹افزایش‹۷۲‹درصدی‹اعتبارات‹ ‹

رییس س//ازمان جهاد کش//اورزی اس//تان کردستان گفت: اعتبارات بخش کشاورزی کردستان ۷2 درصد افزایش داشته اس//ت. کریم ذوالفقاری در محل گش//ایش فاز نخست شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد زیویه و آغاز عملیات اجرایی فاز نخست شبکه فرعی آبیاری نقاط 1و2و۳ مسیر سامانه سد آزاد اظهار کرد: در طول ۴ س//ال گذشته میزان تولیدات کشاورزی از ی//ک میلیون و ۰۰۸ هزار تن ب//ه 2میلیون و ۰۰۶ هزار تن رس//یده که حدود۶۴ درصد رش//د داشته اس//ت. وی افزود: بیش//ترین اعتبارات بین۴ تا ۸ درصد بوده که از سال گذشته در بخش کش//اورزی ۷2 درصد افزایش یافته است. وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود، بخش کش//اورزی پیشران در توسعه استان کردستان است. رییس سازمان جهاد کشاورزی کردس//تان تصریح کرد: در به//رهوری از آبهای کش//اورزی جای//گاه خوبی داریم به این صورت ک//ه ۷۳ درصد به آبیاری مکانیزه اضافه شده و از ۷/1 در سال 2۹ به 1/۹2 رسیده است.

ذوالفقاری گفت: در بخش آبی بهرهوری خوبی داشتهایم که میزان آن 2/1 و 2/2 کیلومترمکعب بوده است.

وی با اش//اره به وضعیت س//ردخانههای استان نیز گفت: در سال2۹ ظرفیت سردخانهها ۸1 هزار تن بوده که امسال به ۰۳ هزار تن رسیده است.

ای//ن میزان حدود 12 ه//زار تن موج//ودی محصوالت در س//ردخانهها اس//ت که ۶ هزار تن فرآوری ش//ده و ۶ هزار تن دیگر در دست فرآوری است.

ذوالفقاری افزود: اس//تان کردس//تان در کشور رتبه نخست تولی//د توتفرنگی، دوم انگور دیم، س//وم نخود و چهارم گندم را دراختیار دارد و این الزمه توجه هرچه بیشتر به این استان در بخش کش//اورزی اس//ت زی//را نش//اندهنده اهمیت مردم کردس//تان به کشاورزی اس//ت و حدود ۰۷درصد مردم استان به امر کش//اورزی مشغول هستند. در حال حاضر در تولید 11 محصول به جز ذرت وضعیت مناسبی داریم.

ذوالفقاری تصریح کرد: در تالش هستیم تا بیشتر طرحهایی که در بخش کشاورزی تعطیل و نیمهتعطیل بودند را به عرصه فعالیت بازگرداندیم.

رییس س//ازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در بخ//ش اراضی آبی ۶۴هزار هکتار تعریف ش//ده بود که این مقدار فقط2 هزار و ۰۰۷ هکتار را ش//امل میشد که امسال به ۷1هزار و ۰۰1هکتار افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.