کاری‹کنیم‹صنایع‹پایی‹ندستی‹عقب‹نمانند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مشکالت بخش صنعت تنها در چند محور تامین مواد اولیه یا صادرات محصوالت خالصه نمیشود.

گاهی چندین موضوع در س//طوح کالن و خرد دست بهدست ه//م میدهند که حال یک بخش از صنعت خوب نباش//د. تغییر روشهای تولید و جهانی ش//دن، رویدادهای مثبتی هس//تند که میتوان//د بر صنایع داخل//ی تاثیر مثبتی نگ//ذارد. از این رو باید همگام با تغییرات جهانی پیش رفت و از صنایع حمایتهای الزم کرد. این نکته را از س//خنان هوشنگ پارسا، صادرکننده نمونه محصوالت پالس//تیکی میتوان فهمید. وی معتقد است که باید از صنایع پاییندستی حمایت ش//ود تا آنها نیز بزرگ و قوی شوند. مش//روح گفتوگو با پارسا را میخوانید:

‌مشکالت‌بخش‌تولید‌از‌کجا‌ناشی‌م ‌یشود؟ €

چالشها و مشکالت بخش صنعت و تولید را همگان میدانند با این حال درباره آن نمیتوانند س//خنی بگویند. ش//اید به این دلیل که نگاه به تولید در جهان امروزی تغییر پیدا کرده است و در چنین شرایطی ما نمیتوانیم صنایع خود را تقویت کنیم. به ویژه اینکه تامین منابع مالی و هزینهها برای صنایع ما سنگین است. بخشی دیگر از مشکالت نیز به فرهنگ کار و تولید برمیگردد. بخشی نیز به نیرویکار که تنها برای حضور خود در کارخانه و کارگاه حقوق میگیرد.

‌آیا‌این‌مشکالت‌در‌صنایع‌پایی ‌ندستی‌نیز‌وجود‌دارد؟ €

بای//د گفت س//الها به صنایع باالدس//تی یارانه داده ش//د اما به صنایع پاییندس//تی چن//دان توجهی نش//د. اینگونه بود که ای//ن صنایع از چرخ پیش//رفت عق//ب افتادند. از این رو الزم اس//ت که ب//رای صنایع پاییندستی نیز توجه و حمایت ویژه لحاظ شود. €‌مشکالت‌دیگری‌نیز‌وجود‌دارد؟

نبود مدیریت توانمند، ماش//ینآالت غیرپیشرفته و دانش فنی ناکافی از مش//کالتی است که در کنار تامین مواد اولیه باید برای صنایع پاییندس//تی برشمرد. این درحالی اس//ت که کشورهای دیگر در چند س//ال آینده از ما جلو میزنن//د از این رو باید فکر اساسی کنیم.

‌مشکل‌تامین‌مواد‌اولیه‌از‌کجا‌ناشی‌م ‌یشود؟ €

قیمت تمامش//ده م//واد اولی//ه از قیمت جهان//ی باالتر اس//ت. از اینرو محص//والت خارجی از محصوالت داخلی ارزانتر میش//وند و تولیدکننده داخلی ضرر میکند. البته تمام مش//کالت به تامین مواد اولیه برنمیگردد. نب//ود ماش//ینآالت پیش//رفته، نبود نی//رویکار و مش//کل صادراتی دیگر چالشهایی است که تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند.

‌چگونه‌م ‌یتوان‌صنایع‌پایی ‌ندستی‌را‌تقویت‌کرد؟ €

بای//د همانط//ور که زمانی ب//ه صنایع باالدس//تی توجه میش//د و آنها بزرگ ش//دهاند به صنایع پاییندس//تی نیز نگاه ش//ود. به عالوه اینکه باید از تولیدکنن//ده حمایت ش//ود ت//ا بتواند دان//ش فن//ی الزم را خریداری و ماشینآالت خود را بهروز کند.

همچنی//ن قوانین کار باید به نحوی باش//د که تولیدکنن//ده بتواند چرخ صنع//ت خود را بچرخاند نه اینکه تنها س//خن از حمایت گفته ش//ود و در عمل چنین چیزی حاصل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.