رشد‹۰۳درصدی‹نگهداری‹شبکه‹ریلی‹نسبت‹به‹دولت‹قبل‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون وزیر راه و شهرس//ازی گفت: براساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران، دولت یازدهم در نگهداری ش//بکه ریل//ی ۰۳درصد بیش از مدت مش//ابه دولت قبل کار انجام داده اس//ت. به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی دولت، امیر امینی با بیان اینکه اقداماتی که در دوران توس//عه زیرساختهای حملونقل در کشور انجام شده به یک بازس//ازی ساختاری عمیق نیاز دارد، گفت: مهمترین نکته در این زمینه پای//داری منابع مال//ی و تابآوری اقتصاد حملونقل برای توس//عه تمام زیربخشهای آن است. وی با اشاره به نحوه مدیریت منابع در راهآهن و نحوه اختصاصها و با توجه به کاهش بخشی از بودجه راهها و اختصاص آن به حوزه ریلی گفت: اقداماتی که درطول دوران توسعه زیرساختهای حملونقل در کشور انجام شد به یک بازسازی ساختاری عمیق نیاز دارد که مهمترین نکته آن پایداری منابع مالی و تابآوری اقتصاد حملونقل برای توس//عه تمام زیربخشها شامل زیرس//اخت، ناوگان، تبیین جایگاه بینالمللی، ترانزیت، توسعه شبکهها و مشارکت بینالمللی است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از انقالب با توجه به رشد جمعیت، تولید و خدمات عمده درباره کاالهای اساسی و تولید، خدمات خوبی در توس//عه زیرساختها فراهم شده است، گفت: ساالنه نزدی//ک به دو هزار کیلومتر ان//واع راه و ریل در ایام دهه فجر افتتاح میش//ود اما بهدلیل اینکه به چکههای ش//یرهای نفت مملکت وصل هستند، تمام س//رمایهگذاریها بهطور تدریجی و میراس//ت. امینی افزود: از اینرو چنانچه سیاست کلی برای تامی//ن منابع مال//ی تعریف و جهتدهی ش//ود بهطور طبیعی دس//تیابی به این اهداف کار دش//واری نخواهد ب//ود و تنها نکته مهم در این میان «اتفاق عمل» اس//ت. معاون وزیر راه و شهرس//ازی با اشاره به پیشبینی بودجه و اعتبارت موردنیاز در برنامه شش//م توس//عه گفت: در برنامه شش//م توس//عه حدود ۰۹۱هزار میلیارد تومان برای دستیابی به اهداف خود در زمینههای تامین ناوگان و زیرس//اخت، توسعه حملونقل حومه، انتقال حجم بار و مسافر میان مدلهای حملونقل نیاز داریم که اگ//ر حدود ۴۷ه//زار میلیارد تومان در صورت اختصاص از س//وی منابع عموم//ی دولت و بخش//ی دیگر از طری//ق فاینانس تامین ش//ود در کل ۶۴درص//د رقم موردنیاز تامین خواهد ش//د که در مقایس//ه با کردارهای جهانی نیز عدد معقولی است. وی افزود: همچنین پس از بررسی مشخص شد که ۳۴درصد دیگر هم میتواند از طریق مش//ارکت بخش خصوصی، آورده صندوق توسعه ملی و تس//هیالت بانکی تامین ش//ده و ۱۱درصد دیگر نیز از منابع داخلی ش//رکت و س//ازمانهای تابع تامین شود. به گفته این مقام مسئول، براساس برنامهریزی انجام شده در سال ۲۹ قرار شد به طور میانگین، ساالنه ۵درصد از حملونقل جادهای کسر و معادل همین میزان به حملونقل ریلی و هوایی افزوده ش//ود که براساس آمار حاصل ش//ده از سال ۲۹ تا امروز موفق عمل شده است. وی یادآور شد: وزارت راه و شهرس//ازی در برنامه شش//م توس//عه بهدنبال افزایش سهم حملونقل مس//افر به دو برابر برنام//ه پنجم، یعنی افزایش ۸۱میلیون به ۶۳میلیون مس//افر اس//ت. بنابراین ما نمیتوانیم مانع برقراری پرواز در زاه//دان یا محروم کردن ۰۵ فرودگاه از توس//عه ش//ویم بلکه باید تمام شقوق حملونقل را به طور متوازن توسعه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.