ریل در مقابل جاده

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ای//ام ن//وروز، اگرچه ب//ا تفریح، شادی و نش//اط همراه بود اما آمار تکاندهنده کشتهشدگان در میان مس//افران جادهای این خوش//ی را برای خانوادههای بس//یاری به عزا بدل ک//رد و تیتر تلخ رس//انههای مکتوب و غیرمکت//وب در این ایام کم خبر ش//د. تنها دو روز از سال ۶۹ گذشته بود که مرگ ۵۴۱ نفر و مجروح ش//دن ۲ ه//زار و ۰۵۹ مس//افر جادهای، بهعنوان آغازی برای س//وانح رانندگی ثبت شد و پ//س از آن تاریخ، این آمار به طور روزانه افزایش داش//ت. این ماجرای هر سال اس//ت. کشتهشدگان حوادث جادهای آمارهایی تکاندهن//ده دارند. علت این ح//وادث را برخ//ی بیاحتیاطی و بیتوجهی به جلو از سوی رانندگان میدانند و برخی دیگر آن را به اس//تاندارد نبودن جادهها و خودروها مربوط میدانند. نگاهی منصفانه روشن میکند که مجموعه این نواقص، حوادث جادهای را رقم میزند. حوادثی که میتوان با احتیاطهای انسانی به صفر رس//اند؛ احتیاط هن//گام رانندگی یا در مرحله س//اخت و اجرای پروژهه//ای صنعتی و زیر بنایی. خوش//بختانه درحالحاضر عزم دول//ت برای افزایش راههای ریلی بهعنوان ایمنترین راه در تردد مسافران جدی اس//ت. دولت یازدهم بر تعمیر و به ویژه نوسازی زیرساختهای ریلی تاکید داشته است. بخش خصوصی را ترغیب ب//ه ورود به این عرصه میکند و ایدرو نیز بهعنوان یک س//ازمان دولتی، تالش میکند با جذب سرمایهگذاران، صنایع واگنسازی و ریلس//ازی را به سوددهی برساند. با این حال هنوز نیازمند آن هس//تیم که مسافران بیشتری برای س//فر از قطار استفاده کنند. امسال حدود ۵/۱ میلیون مسافر نوروزی با قطار سفر کردند. این آمار خوبی اس//ت اما اگر زیرساختهای ریلی برای تمامی شهرها مهیا بود و مسافران نیز از خدمات ریلی رضایت بیشتری داشتند، به طور حتم کش//ته ش//دگان س//وانح رانندگی امروز در کنار ما بودند. این همان توجیه بجایی است که تسریع اجرای پروژههای ریلی را برای دولت و بخش خصوصی واجب میکند.

مژده‌پورزکی‌ روزنام ‌هنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.