سوت قطار اردیبهشت در همدان شنیده میشود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون س//اخت و توس//عه راهآهن ش//رکت س//اخت و توسعه زیربناه//ای حملونقل از افتتاح راهآهن همدان در اردیبهش//ت خبر داد. محمد ذاکری با بیان اینکه مهمترین پروژه ریلی کشور درحالحاضر اتصال ۵ مرکز اس//تان به شبکه ریلی است، به ایلنا گفت: اتصال همدان، رش//ت، کرمانشاه، ارومیه به شبکه راهآهن در اولوی//ت پروژههای ریلی قرار دارد و همچنین اتصال تبریز به راهآهن از یک مس//یر جدید نیز از جمله این پروژههاست. وی با بیان اینکه با دس//تور س//ازمان مدیریت و برنامهریزی اعتبارات ای//ن پروژهها در اولویت ابالغ ش//د، ادامه داد: با تامین نقدینگی اولیه که از س//وی س//ازمان مدیریت تزریق ش//د، تملک اراضی مسیرهای ریلی انجام شد. معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاه ش//رکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل افزود: یکی از مهمترین مش//کالت ما در اجرای طرحهای ریلی، کمبود اعتبارات اس//ت که امیدواریم س//ازمان برنامه و بودجه حداقلی برای روسازی این پروژهها در اختیارمان قرار دهد. ذاکری با بیان اینکه اعتبارات نقد برای بخش ریل و سوزن ۰۰۳ میلیارد تومان است، گفت: بر اساس مذاکرات با سازمان مدیریت قرار است این اعتبارات در دو مرحله پرداخت ش//ود. این مقام مس//ئول درباره اعتباراتی که در س//ال ۵۹ برای پروژههای ریلی اختصاص داده شده، گفت: هزار و ۰۰۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت اختصاص داده شد و ۰۰۶ میلیارد تومان جذب شده و ۰۰۸ میلیارد تومان دیگر از اعتباراتمان باقی مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.