تولید آمبوالنس هوایی با همکاری روسیه

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در مذاک//رات هی//ات ایران//ی ب//ه سرپرس//تی منص//ور معظم//ی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو و آندره بوگینس//کی مدیرعامل ش//رکت هلیکوپترس//ازی راشن در مس//کو توافق همکاری ایدرو با شرکت راش//ن امضا شد. به گزارش ایدرونیوز، بر اساس این تفاهمنامه ایدرو و شرکت راشن روسیه در ح//وزه حملونقل هوایی و تولی//د آمبوالنس هوایی همکاری خواهند کرد. همچنین این توافق دربرگیرنده همکاری دوطرف روسی و ایرانی در زمینه تولیدات مربوط به آتشنشانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.