تفاهم با روسیه برای تولید واگن مسافری

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

تفاهمنامه ریلی برای تولید واگن مسافربری به وسیله منصور معظمی معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو و لیپا مدیرعامل ترنسمش هلدینگ امضا ش//د. به گ//زارش ایدرونیوز، با امضای ای//ن تفاهمنام//ه ایدرو و ش//رکت ترنسمشهولدینگ روس//یه برای تولید واگن مس//افربری همکاری خواهن//د کرد. مفاد این تفاهمنامه در مذاکرات هیات سازمان گسترش و مدیران شرکت ترنسمشهلدین//گ – بزرگترین تولیدکننده واگن لکوموتیو در روسیه – نهایی شده بود. روسیه یکی از گستردهترین شبکههای ریلی جهان و همچنین صنعت ساخت واگن و لکوموتیو را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.