قطارهایی از جنس فاینانس

«گسترش‹صنعت»‹از‹سرمای‹ههای‹خارجی‹در‹صنایع‹ریلی‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مروری بر اظهارات وزیر راه و شهرس//ازی دولت یازدهم نش//ان میده//د که دول//ت در پروژههای ریل//ی به دنبال افزایش س//هم بخش خصوصی در ریلس//ازی و واگنسازی و س//اخت خطوط ریلی است.

وزیر راه و شهرس//ازی پیشت//ر در مصاحبههای خود اعالم ک//رده بود که برای نخس//تینبار بحث س//رمایهگذاری بخش خصوصی را وارد حوزه ریلی کرده اس//ت و س//رمایهگذاری اح//داث خط ریلی کرمان - س//یرجان از سوی بخش خصوصی انجام شده است.

به گفته عباس آخوندی، سرمایهگذاریهای انجام شده از سوی بخش خصوصی در حوزه حملونقل به هیچ وجه قابل مقایس//ه با س//رمایهگذاریهای انج//ام ش//ده در س//الهای گذش//ته در این حوزه نیست.

به گزارش گس//ترش صنعت، در حالی که دولت در تالش برای اس//تفاده حداکثری از توان داخلی در پروژهه//ای ریلی اس//ت، فاینانس نی//ز در پروژههای ریلی هر روز نقش پررنگت//ری به خود میگیرد که این را از ثم//رات برج//ام میدانند. بخش خصوص//ی، مجلس و دولت یک صدا شدهاند که فاینانس را همراه چندین ساله پروژههای ریلی کنند.

در ماهه//ای گذش//ته ش//اهد درخواس//ت مدیرعام//ل مت//رو از دول//ت ب//رای تامین فاینان//س هزار واگن مترو بودیم. هابیل درویش//ی، مدیرعام//ل مترو ته//ران اعالم کرده ب//ود: درحالحاض//ر فاینانس خرید هزار دس//تگاه واگن به امضا رس//یده و م//دارک و مس//تندات را به دولت تحوی//ل داده و انتظ//ار داریم دولت محترم حداقل نیاز متروی تهران که هزار دستگاه است را حمایت و اجرایی کند.

در ای//ام نوروز نیز در س//فری که هیات دولت به روس//یه داش//تند، تفاهمنامهای ریلی ب//رای تولید واگن مس//افربری با یک ش//رکت روسی امضا شد. این تفاهمنامه ریلی برای تولید واگن مسافربری از س//وی منصور معظمی، معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو و لیپ//ا مدیرعامل ترنسمش هلدینگ امضا شد.

‹حمایت‹مجلس‹از‹فاینان ‹سهای‹ریلی ‹

حمید بنای//ی، عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اس//المی درب//اره اهمی//ت فاینان//س در پروژههای ریلی به گس//ترش صنعت گفت: نگاه به ظرفی//ت و توان داخل//ی در پروژهها امری ضروری اس//ت. ما باید بر توان جوان//ان و صنعتگران ایرانی اعتم//اد ک//رده و از آنه//ا حمایت کنیم ت//ا بتوان محصوالت با کیفیتی را تولید کرد.

وی افزود: بااینحال نمیتوان بهتنهایی این مسیر را پیمود و الزم اس//ت از فناوریهای روز اس//تفاده کنی//م. ظرفیتهای خارج//ی فرصتهای خوبی را ب//رای ما ایجاد میکنند که بای//د بهطور محدود و تا آنج//ا که به تولیدات داخلی ضرب//ه نزند، از این ظرفیتها بهرهمند شویم.

فرجال//ه رجب//ی، عض//وی دیگ//ر از کمیس//یون عم//ران مجل//س نی//ز به گس//ترش صنعت گف//ت: اس//تفاده از فاینان//س در توس//عه زیرس//اختهای حملونق//ل ریل//ی اقدام مثبتی اس//ت ک//ه اگر خوب مدیریت ش//ود درنهایت به رش//د بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز منجر میشود.

وی افزود: در بحث واگنسازی، ایران در س//اخت واگنهای باری و واگنهای مسافری بینشهری پیشرفتهای خوبی داشته اس//ت اما هنوز در ساخت واگن مترو به جایگاه مناس//بی نرسیدهایم و انتظارها فراهم نشده است. بنابراین در این بخش الزم اس//ت ک//ه از فاینانس استفاده کنیم و در این رابطه اقداماتی نیز انجام شده است.

‹فاینان/س‹ب/رای‹مش/ارکت‹در‹س/اخت‹ ‹ خطوط‹ریلی‹

از یکسو دولت به دنبال ایجاد فاینانسهای تازه برای صنایع ریلی است و از سوی دیگر، مجلس نیز از آنچه در حال اجراس//ت، دفاع میکند. پرسش//ی مطرح میش//ود اینکه آیا بهراستی بخش خصوصی نیز ای//ن اقدامات را در راس//تای حمای//ت از توان داخلی میبینید؟

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی ش//ناخته میشود و کمیسیونهایی تخصصی به تصمیمگیری درباره تولید، توزیع، صادرات و خدمات میپردازند. فعاالن بخش خصوصی در حوزه حملونقل، در کمیسیون حملونقل، لجس//تیک و گمرک اتاق ایران گردهم میآین//د ت//ا موضوع//ات مرب//وط به این ح//وزه را موردبررس//ی قرار داده و مطالباتش//ان از دولت و مجلس را مشخص و اعالم میکنند.

برای روش//ن ش//دن نظر بخش خصوصی درباره فاینانسهای انجام ش//ده در حوزه حملونقل نظر یکی از اعضای این کمیس//یون را جویا شدیم. عضو کمیس//یون حملونقل، لجس//تیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که یکی از فعاالن س//اخت خطوط ریلی است به گسترش صنعت گفت: درباره تولید واگ//ن فاینانسهایی در حال پیگیری اس//ت. بااینحال ساخت خطوط ریلی نیز نیازمند مش//ارکت با ش//رکتهای مطرح خارجی است.

مهرداد نجفی افزود: ساخت خطوط ریلی در ش//هرهای جدید، ایمنترین و ارزانتری//ن راهه//ای حملونق//ل را میگش//اید. ش//هرهای جدیدی مانند هشتگرد، بهارس//تان و گلبهار نیاز به ساخت خطوط ریلی دارند که بخشی از این پروژهها در حال اجراست.

وی گف//ت: در بررس//یها و برنامهریزیهای انجام شده، مشارکت در س//اخت خطوط ریلی با اس//تفاده از فاینان//س موردتوجه کارشناس//ان مربوط ق//رار گرفت. درحالحاض//ر، مجوز فاینانس برای گلبهار از ش//ورای اقتصاد گرفته شده و بانک عامل در ایران و چین مشخص شدهاند و در ماههای آینده فاینانس برای س//اخت خطوط ریلی پیگیری میشود.

براس//اس این گزارش، کارشناسان بر این باورند ک//ه حملونق//ل ریل//ی در ای//ران نیاز به توس//عه زیرساختها و نوسازی دارد. در این میان، افزایش تعداد واگنهای متروی ش//هری و واگنهای باری اولوی//ت دارد. بااینح//ال ش//رکتهای داخلی که با تش//نگی بازار ب//ه واگن روبهرو هس//تند، تنها با درصدی از ظرفیت خود کار میکنند.

این ش//رکتها همچون فعاالن بسیاری از صنایع از بودجهه//ای ناکاف//ی و کمبود مناب//ع مالی رنج میبرن//د. ازاینرو، یک//ی از اصلیترین راهکارهایی ک//ه از س//وی مس//ئوالن درنظر گرفته میش//ود، تولید مش//ترک با شرکتهای خارجی و استفاده از فاینانس است.

قراردادهای فاینانس به این مفهوم هستند که یک بانک یا موسس//ه تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملی//ات معینی به کش//ور یا ش//رکت مش//خصی پرداخ//ت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و ازای//نرو، تعهدی هم برای ب//ه ثمر نشس//تن طرح نداش//ته و در سررس//یدهای تعیین ش//دهای اصل و ف//رع آن را از ط//رف ق//رارداد یا بانک تضمینکننده قرارداد دریافت میکند.

بخ//ش خصوص//ی ب//ا انج//ام س//رمایهگذاری و مش//ارکت ب//ا ش//رکتهای معتبر جهان میتواند با تولید واگ//ن، ریل و س//اخت خطوط ریل//ی و قطع//ات، در زنجی//ره تولید بی//ش از امروز فعال ش//ده و از بحران و ورشکس//تگی خ//ارج ش//ود. اکنون واگنه//ای موردنیاز مترو ش//هرها در داخل مونتاژ میش//ود و دولت درصدد اس//ت با انتقال فناوری و دانش فنی با ۵۵درصد س//اخت داخل، این واگنها در کشور تولید شود.

حمید بنایی ظرفیتهای خارجی فرصتهای خوبی را برای ما ایجاد میکنند که باید بهطور محدود و تا آنجا که به تولیدات داخلی ضربه نزند، از این ظرفیتها بهرهمند

شویم

فرجاله رجبی ساخت واگنهای باری و واگنهای مسافری بینشهری پیشرفتهای خوبی داشته است اما هنوز در ساخت واگن مترو به جایگاه مناسبی

نرسیدهایم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.