الیحه اصالح قانون کار را پس میگیریم

خبر خوش روحانی در بزرگداشت روز جهانی کارگر برای کارگران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رئیسجمهوری با بیان اینک//ه به وزیر کار اعالم کرده که مقدمات پ//س گرفتن الیحه اصالح قانون کار را انجام دهد، گف//ت: دولت این الیحه را پس گرفت ت//ا منافع کارگران را مدنظر قرار دهد.

به گزارش ایلنا، حجتاالس//الم حس//ن روحانی در آیین بزرگداش//ت روز جهانی کارگر که در حرم امام خمینی(ره) برگزار ش//د، گفت: ما باید در مسئله کار و اشتغال و زندگی کارگ//ران واقعیات را ببنیم. اگر کس//ی امروز مدعی اس//ت کارگران مش//کل ندارند آنها واقعی//ات زندگی کارگران ما را نمیدانن//د. س//الها در زمینه بهبود زندگ//ی کارگران عزیز تالش الزم انجام نش//د وقتی به 8سال قبل از سال ۲۹ نگاه میکنی//م و میبینیم در آن س//الها تنها ۶۷هزار اش//تغال خالص ایجاد شده، معنایش روشن است.

او ادام//ه داد: وقتی میبینیم چراغ هزاران کارگاه تولیدی خاموش شده برای ما روشن میشود که چه مشکالتی برای کارگران پیش آمده اس//ت. باید چه کنی//م؟ دو راه پیشرو داریم؛ یک راه، راه ش//عار و وعده اس//ت. مدام به مرم وعده بدهی//م که ف//ردا چنین و چنان میش//ود و راه دیگر دیدن واقعیات و طراحی برنامه برای مسیر و پیشرفت زندگی مردم و بهویژه کارگران است.

رئیسجمهوری تاکید کرد: نخس//تین کاری که در کشور باید انجام ش//ود افزایش فضای کار اس//ت و مطالبه برای به کار گرفتن کارگر بیش//تر شود. آن روز که برای کارگر شغل وج//ود ن//دارد او مجبور به پذیرش کار س//خت و حقوق کم است. آزادی مدنظر ما نخستین مرحلهاش آزادی در انتخاب ش//غل و متناس//ب بودن ش//غل با نوع کار و منصفانه بودن مزد آن است.

روحانی خاطرنش//ان کرد: دولت یازده//م با عمل خود به کارگران و کش//اورزان نشان داده ش//رایط بهتر برای زندگی امکانپذیر اس//ت. وعده دادن و سخن گفتن آسان است. در این دولت ۲میلیون شغل ایجاد شده ولی رنج و غصه ما تمام نش//ده است. اگر دو میلیون نفر سرکار رفتند 3میلیون هنوز بیکار هستند. درد بیکاران باید خواب را از چشمان ما برباید.

او با اش//اره به اینکه ایجاد ش//غل با فعال کردن بنگاههای نیمهفعال ممکن اس//ت، گفت: سال گذش//ته 4۲هزار بنگاه نیمهفعال و راکد را فع//ال کردیم. البته بنگاههای راکد زیاد وجود دارد. باید جذب سرمایه کرده و کارگرانمان را افزایش دهیم. آیا در دولت یازدهم س//الی بوده که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از نرخ تورم باش//د. در س//الهای قبل تورم ۵3درص//د بود ولی حقوق کارگر ۵1درصد افزایش یافت. در ای//ن دولت هر چقدر نرخ تورم بوده به حقوق کارگر بیش//تر افزوده شده است.

رئیسجمهوری یادآور ش//د: تالش کردیم جلوی افزایش تورم را بگیریم. بیش از همه، اقشار پایین جامعه از تورم ضرر میکنند. حقوقبگیران ثابت از تورم ضرر میکنند. در مرداد س//ال ۲۹، تورم مواد خوراکی 1۵درصد بود ولی در اس//فند ۵۹ تورم مواد خوراکی نسبت به ماه قبل ۷درصد بوده است. آیا تورم باال زندگی کارگران و کش//اورزان را مستاصل نکرده بود؟ کسانی که امروز شعار میدهند چرا دیروز ساکت بودند. کسانی که امروز از کارگران میگویند چرا دیروز از کارگران حمایت نکردند.

او افزود: روستاهای ما امروز با اینترنت از گردشگر خارجی دعوت میکند و گردش//گران خارجی به روس//تا میروند و زندگی روس//تائیان بهتر میشود. کس//انی که میخواستند اینترن//ت را ببندند باید امروز ج//واب بدهند. این دولت بود که در مقابل فش//ارها ایستاد و اجازه بسته شدن شبکههای مجازی را نداد.

روحانی یادآور ش//د: رش//د کش//ور در س//ال 1۹ منهای ۶/8درصد بود. در آن س//ال که تولید کش//ور و زندگی مردم تنزل یافت بهتر بود یا آنکه در سال ۵۹، ۷درصد رشد داشته اس//ت؟ از شما میپرسم در س//ال 0۹ کشور همسایه ما گاز را قط//ع کرد و مجبور ش//دیم گاز را ۹برابر قیمت بخریم اما س//ال قبل همان کشور صادرات گاز را قطع کرد تا قیمت را باال ببرد ما اعتنا نکردیم و با تولید بیش//تر گاز را به روستاها رساندیم. این عزت برای کشور است یا شرایط دیروز؟

او افزود: تالش ما رفاه کارگران ماست. من به آقای ربیعی که کارگر بوده و کارگرزاده است، گفتم شما باید کاری کنید حقوق کارگران و مس//تمری بگیران هرس//ال بیشتر از تورم س//االنه باشد. من در پایان سال نخس//ت به وزیر کار گفتم به هر قیمتی برای خانوادههایی که دو معلول دارند مس//کن تهیه کنید و وقتی به من خبر داد که چنین شده به او گفتم به فکر تهیه مس//کن ب//رای خانوادهه//ای دارای یک معلول هم باش//د. روحانی با تاکید بر اینکه ما دولت ش//عار و وعده نبودیم، گفت: دولت کردار بودیم. امروز برای آینده کارگران باید به فکر باش//یم. من از وزیر کار پرسیدم الیحه کار مورد رضایت کارگران اس//ت یا خیر؟ گف//ت خیر. گفتم مقدمات پ//س گرفتن الیحه را فراهم کن. م//ا الیحه را پس گرفته و منافع کارگران را مدنظر قرار میدهیم. امنیت شما را مدنظر میدهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی است. باید تالش کنیم تا زندگی کارگران در مسیر درست قرار گیرد.

او خاطرنش//ان کرد: ای کارگران که افتخار ایران و جهان اسالم هس//تید، اگر محصول شما به دنیا صادر شود عزت و رضایت بیشتری خواهید داد. کارگر فقط حقوق نمیخواهد بلک//ه میخواه//د محصولش به دنیا صادر ش//ود. این دولت ت//الش کرد زمینه صادرات کاالی ایرانی فراهم ش//ود. امروز بس//یاری از محصوالت ایران به خارج صادر میش//ود. امروز بازار کشورهای شمالی آماده جذب کاالی ایرانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.