جانمایی شهرکهای صنعتی با طرح آمایش سرزمین

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور را مس//ئول طرح آمایش سرزمین دانست و گفت: خروجی طرح آمایش س//رزمین در واقع نقطه شروع تاسیس شهرکهای صنعتی را مشخص میکند.

فرش//اد مقیم//ی، در گفتوگو با پایگاه خبری گس//ترش صم//ت بیان کرد: با ط//رح آمایش س//رزمین ابعاد مختلف جغرافیایی و محور توس//عه صنایع مش//خص خواهد شد و ب//ا این طرح میتوان ابعاد مختلف توس//عه را در حوزههای گوناگون مش//خص کرد. برای نمونه، باید بررس//ی شود که برای افزایش تولید آیا باید فقط به بخش کش//اورزی توجه کرد یا همزمان دو حوزه کش//اورزی و گردشگری را مد نظر قرار داد، پاسخ به اینگونه پرسشها تنها با آمایش سرزمین ممکن خواهد بود.

به گفته مقیمی، با طرح آمایش سرزمین زیر ساختهای الزم برای صنایع از جمله مواد اولیه، بازار مصرف، دسترسی به عوامل تولید، منابع مالی و راههای دسترس//ی مش//خص خواهد ش//د. برای مثال، اگر در منطقهای ش//هرک صنعتی ایجاد ش//ود که دسترسی به آب و برق در آن منطقه وجود نداش//ته باش//د نمیتوان بهرهبرداری درستی از آن به عمل آورد.

مقیمی افزود: از آنجایی که، دسترس//ی به تمامی نهادها ب//رای مراج//ع مربوط وج//ود ن//دارد، نهاد باالدس//تیهای مانن//د س//ازمان برنام//ه و بودج//ه کش//ور هماهنگی بین نهاده//ا را از طری//ق ط//رح آمای//ش س//رزمین ب//ه عهده گرفته است.

معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با ابراز امیدواری از اینکه طرح آمایش صنعتی جانمایی شهرکهای صنعتی را به بهترین شکل امکانپذیر میکن//د، اظهار کرد: ع//الوه بر طرح آمایش س//رزمین در بس//یاری از اس//تانها طرح آمایش محل//ی و منطقهای نیز از قبل وجود داردکه برای تاس//یس شهرکهای صنعتی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از این مطالعات نیز برای جانمایی و ضرورت ایجاد شهرک صنعتی استفاده میشود.

مقیمی معتقد اس//ت، امروز پایه توس//عه در دنیا براساس ط//رح آمایش س//رزمین پیش میرود. ح//دود ۷ الی 8 ماه زمان نیاز اس//ت که بتوان طرح آمایش سرزمین را در کشور اجرا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.