واحدهای تولیدی سمنان تسهیالت رونق تولید دریافت کردند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: از ه//زار و 803 واحد تولیدی معرفی ش//ده به بانکهای عامل تاکن//ون 0۷۷ واح//د تولیدی تس//هیالت رونق تولی//د دریافت کردهاند.

به گزارش مهر، بهروز اسودی اظهار کرد: 0۷۷ واحد تولیدی اس//تان در حدود ۷14میلی//ارد تومان تس//هیالت رونق تولید دریافت کردهاند که 4۹درصد از سهم استانی است.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه از 0۷۷ واح//د تولی//دی دریافتکننده تس//هیالت، 0۹1 واح//د مربوط به بخش صنع//ت و 08۵ واحد مربوط به بخش کش//اورزی اس//ت، گفت: س//هم صنعت استان ۷13میلیارد تومان و س//هم کشاورزی 001میلیارد تومان بوده است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید اس//تان س//منان تصریح کرد: تاکنون از 1۵1 واحد تولیدی صنعتی دریافتکننده تس//هیالت رونق تولید و نحوه هزینهکرد تس//هیالت، بازرس//ی شده است ک//ه ۹۷درصد از تع//داد کل واحدهای صنعت//ی دریافتکننده تس//هیالت را ش//امل میش//ود. اس//ودی با اش//اره ب//ه تحقق 0۷درصدی اش//تغال پیشبینی شده در تسهیالت رونق تولید، تاکید کرد: طبق بازرس//یهای انجام شده از واحدهای تولیدی صنعتی دریافتکننده تسهیالت رونق تولید، هزار و ۹4 فرصت ش//غلی جدید با پرداخت این تسهیالت در بخش صنعت استان ایجاد شده است.

وی افزود: اش//تغال قبل از پرداخت تس//هیالت در واحدهای صنعتی 4هزار و ۵04 نفر بوده اس//ت که با پرداخت تسهیالت این رقم تاکنون به ۵هزار و 4۵4 نفر افزایش یافته است.

رییس س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان س//منان همچنین از بررسی مشکالت 4 واحد تولیدی در استان در امور مربوط به بانکی و تسهیالت، مالیات، تامین اجتماعی و زیربنایی در این جلس//ه خبر داد و با اشاره به اجرایی شدن 3۵درصد از مصوبات این گروه گفت: تاکنون مش//کالت 3۶3 واحد تولیدی استان بررسی ش//ده و برای رفع موانع پیش رو 0۷8 مصوبه به تصویب اعضای کار گروه رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.