تشکیل کمیته تخصصی پسماند صنعتی در استان مرکزی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

نخستین جلسه کمیته تخصصی پسماند صنعتی ویژه استان مرکزی به همت ش//رکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با حضور نمایندگان ش//رکتهای پتروشیمی و پاالیشگاه شازند، آلومینیومسازی ایران (ایرالکو) خانه صنعت استان، شرکتهای خدماتی ش//هرکهای صنعتی خیرآباد، ایبکآباد و دلیجان در محل ساختمان فناوری و کسبوکار اراک برگزار شد. به گزارش خبرنگار« گس//ترش صنعت» در استان مرکزی، مصطفی آمره، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان مرکزی در این جلس//ه گفت: توجه جدی مدی//ران واحدهای تولیدی و صنایع به دفع اصولی پسماندهای صنعتی، اصلی اجتنابناپذیر است. آمره افزود: برنامهریزی برای ساماندهی و مدیریت پسماندهای صنعتی خ//اص جزو مهمتری//ن اولویتهای زیس//تمحیطی س//ال۶۹31 است و آموزش و اطالعرسانی به واحدهای صنعتی درب//اره تکالیف قانونی در این زمینه و آگاهی از قوانین و مقررات زیس//تمحیطی اهمی//ت وی//ژهای دارد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی ادامه داد: تشکیل کمیته تخصصی پس//ماند صنعتی خاص در مجموعه صنعت اس//تان و پیگیری مصوبات در س//الهای گذشته به اتفاقات قابلتوجهی در این بخش منجر شده است. آمره افزود: مدیریت پسماندهای خاص واحدهای تولیدی در حفظ مباحث زیس//تمحیطی باید س//رلوحه کارها ق//رار گیرد. مرتضایی، مدیر ایمنی و بهداش//ت ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان مرکزی نیز در این جلسه گفت: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی به عنوان دبیر این کمیته تمام//ی ت//الش خود را ب//رای تحقق اهداف این قان//ون به عمل میآورد. در این جلس//ه موضوع پسماند صنعتی شرکت ایرالکو مطرح و مقرر شد ساماندهی و انتقال اصولی آنها به صورت علمی انجام ش//ود. گزارش نحوه مدیریت پس//ماند ش//هرک صنعتی شهرس//تان دلیجان نیز از سوی ش//رکت خدماتی این مجموعه و با پرهیز از هرگونه پراکندگی در محل جمعآوری آنها مطرح و مقرر شد این مهم نیز در کوتاهترین زمان انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.