توسعهلکههایصنعتی در شرق تهران ادامه دارد!

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

س//ولههای ساخته شده در کنار جاده خاوران به سمت پاکدش//ت با فاصله کمی از جاده چشم هر بینن//دهای را به خود خیره میکند. در این منطقه از شرق استان تهران از گذشته شهرکها و نواحی صنعتی بس//یاری وجود دارد که قدیمیترین آنها شهرک صنعتی علیآباد (پایتخت) است که در مرز دو اس//تان تهران و س//منان قرار دارد و همین دو مرزی باعث مشکالت زیاد شده است اما آنچه جای س//وال دارد توسعه لکههای صنعتی و ادامه صدور جواز برای این واحدها در شرق تهران است.

ح//ال آنک//ه براس//اس مصوب//ه س//ال 134۶ هیاتوزی//ران وق//ت تصوی//ب ک//رد که س//اخت واحده//ای صنعت//ی و تولی//دی در ش//عاع 0۲1 کیلومتری تهران ممنوع اس//ت. این درحالی است که اس//تقرار و س//اماندهی صنایع استان تهران به ش//رکت ش//هرکهای صنعتی واگذار شده و برای این منظور معافیتها و مشوقهای سرمایهگذاری نیز درنظر گرفته ش//ده اس//ت. با این حال هر روز واحده//ای صنعتی در خ//ارج از ش//هرکها و در نزدیکی جادههای بینش//هری بیش از گذشته در حال رشد است.

هرچند در جنوب شرق تهران، در منطقه خاوران قدیمیترین ش//هرک صنعتی تهران به نام علیآباد (پایتخ//ت) وج//ود دارد اما در این منطقه ش//هرک صنعتی بزرگ عباسآباد نیز واقع شده است. عالوهبر این، شهرک صنعتی خوارزمی و همچنین نواحی یا لکههای صنعتی جمالآب//اد، خاتونآباد، فرونآباد و عباسآباد عالقهمند در جنوب ش//رق- شرق تهران، جایگاه برجستهای در استان به خود اختصاص داده اس//ت. این در حالی اس//ت که فعالی//ت صنعتی در ش//عاع 0۲1 کیلومتری شهر تهران، جز برای صنایع پاک و دانشبنیانها ممنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.