الیحه اصالح قانون کار را پس میگیریم

خبر خوش روحانی در بزرگداشت روز جهانی کارگر برای کارگران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رئیسجمهوری با بیان اینکه به وزیر کار اعالم کرده که مقدمات پس گرفتن الیحه اصالح قانون کار را انجام دهد، گفت: دولت این الیحه را پس گرفت تا منافع کارگران را مدنظر قرار دهد. به گزارش ایلنا، حجتاالسالم حسن روحانی در آیین بزرگداشت روز جهانی کارگر که در حرم امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: ما باید در مسئله کار و اشتغال و زندگی کارگران واقعیات را ببنیم. اگر کسی امروز مدعی است کارگران مشکل ندارند آنها واقعیات زندگی کارگران ما را نمیدانند. سالها در زمینه بهبود زندگی کارگران عزیز تالش الزم انجام نشد وقتی به 8سال قبل از سال ۲۹ نگاه میکنیم و میبینیم در آن سالها تنها ۶۷هزار اشتغال خالص ایجاد شده، معنایش روشن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.