دانشگاه، بازوی متفکر دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دانش//گاه بهعن//وان ب//ازوی متفکر دول//ت در همه بخشه//ا هم//واره یاریگر ب//وده و این هم//کاری در صنع//ت خودرو بهطور ویژهای در حال انجام اس//ت ام//ا نکته ضروری در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و ضرورتهای توجه به دانشگاه در دولت دوازدهم، دور بودن دانش//گاه و فعالیتهای دانش//گاهی از مسائل سیاسی است ضمن آنکه باید این مسائل در ارتباط دانشگاه و نهاد ریاستجمهوری و دولت نیز منجر به ایجاد فاصله نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.