درصدی صنعت برق برق ایران چشم عراق و افغانستان را گرفت

گزارش «گسترش صنعت» از ظرفیتهای به وجود آمده در خودکفایی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

موض//وع خودکفایی در تجهی//زات صنعت برق از روزه//ای پایان//ی س//ال ۵۹ آغاز ش//د. پس از گفتوگ//وی مدیرعامل ش//رکت توزیع برق تهران ب//زرگ، خودکفایی ۵۹ درص//دی در صنعت برق تیتر یک بس//یاری از رس//انهها و جراید را به خود اختص//اص داد. با این حال نگاه//ی به خودکفایی ای//ران در این صنعت میتواند در ش//رایط کنونی به دس//تیابی ۵درصد باقیمانده نیز کمک بسیاری کند.

تولی//د برخی از تجهی//زات در صنایع//ی مانند برق توجیه اقتصادی ن//دارد و باید به این موضوع توجه داش//ت که حتی کش//ورهای توسعهیافته و پیش//رفته نیز در صنای//ع اینچنینی، تم//ام تجهیزات م//ورد نی//از را تولید نمیکنند. برای مثال برخی تجهیزات دیس//پاچینگ(اتاق کنت//رل برق) در انحص//ار چند کش//ور اروپایی اس//ت و باقی کش//ورها نیازی ب//ه تولید آن احس//اس نمیکنند. گسترش صنعت در این گ//زارش به تاثی//ر خودکفایی ایران در تجهیزات برق و تامین انرژی مورد نیاز کشور پرداخته است.

مدیرعام//ل ش//رکت توزی//ع ب//رق ته//ران بزرگ چن//دی پی//ش گفت: طراحی، نص//ب و راهان//دازی بیش از ۵۹ درص//د تجهی//زات صنع//ت برق ازس//وی مهندس//ان ایران//ی در داخل کشور نش//اندهنده خودکفایی ما در این صنعت اس//ت. ایران از نظ//ر ظرفیت منصوب برق در رتبه نخس//ت خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار دارد.

حس//ین صبوری افزود: ش//رکت توزیع ب//رق تهران بزرگ با کاهش تلفات توزیع از ۳/۹درصد در س//ال ۲۹ به ۶/۵درصد در س//ال ۵۹ دارای رتبه نخس//ت کش//ور است و از این طریق ساالنه یک میلیارد و ۰۰۸ میلیون مترمکع//ب در مص//رف گاز طبیع//ی ب//رای تولید برق صرفهجویی میش//ود. صنعت برق کش//ور وسیعترین و مهمترین خدماتی است که انرژی الکتریکی مطمئن را ارائه کرده و صد درصد مردم شهرها و روستاهای کشور از ای//ن نعمت برخوردارند. وی گفت: امروز بیش از ۵۹ درص//د تجهیزات صنعت برق در داخل کش//ور طراحی و راهان//دازی میش//ود و ایران از نظ//ر ظرفیت منصوب برق در رتبه نخس//ت خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار دارد. ش//رکت توزیع برق تهران بزرگ یکی از بزرگترین شرکتهای توزیع برق خاورمیانه است و مس//ئولیت تامین برق 4 میلیون و ۰۰۵ ه//زار ش//هروند تهرانی را بر عه//ده دارد و س//االنه ۰۲۱ ه//زار مش//ترک به تعداد مش//ترکان آن اضافه میش//ود. وی ادامه داد: وج//ود ۸۱ هزار دس//تگاه ترانس در دس//ت بهرهبرداری و ۰۰4 هزار دستگاه چراغ روش//نایی از جمله مش//خصههای ش//رکت توزیع برق تهران بزرگ است و س//االنه نزدیک به ۰۲ میلی//ارد کیلووات س//اعت برق در پایتخت مصرف میشود که ۰۱ درصد مصرف برق کشور است. ۲۳ هزار کیلومتر ش//بکه در حال بهرهبرداری در س//طح ته//ران داریم ک//ه ۵۷ درصد آن زمینی بوده و ۵۳ درصد ش//بکههای زمینی کشور را تشکیل میدهد.

در ادامه پیگیریها برای بررس//ی وضعیت کنونی صنعت برق در کشور گسترش صنعت به گفتوگو با حسین امیریخامکانی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس ش//ورای اسالمی پرداخت. امیری خامکانی با اشاره به اینکه صنعت برق ایران در سالهای گذشته به رشد مناسبی دست یافته است، گفت: صنعت برق ایران در س//الهای گذشته به رش//د مناسبی دست یافت//ه و خودکفایی ۵۹ درص//دی در تامین و نصب تجهیزات مورد نیاز این صنعت گواهی بر این موضوع است.

وی با بیان اینکه پرهسازی در صنعت برق اهمیت بس//یاری دارد و تعداد قابل توجهی از کشورها توان س//اخت این تجهیزات را ندارند، گفت: پرهسازی نیاز به دان//ش هایتک دارد و فن//اوری پیچیدهای برای تولید آن الزم اس//ت. خوشبختانه برخی از واحدهای داخل//ی که در این صنعت فعالی//ت میکنند، اکنون به فن//اوری مورد نیاز ب//رای تولید این محصول دست یافتهاند. امروزه پرههای م//ورد نی//از صنعت ب//رق در کش//ور با کیفیت باال س//اخته میشود و مشکلی در این زمینه نداریم.

نماینده م//ردم زرن//د و کوهبنان در مجل//س ش//ورای اس//المی به تش//ریح وضعیت تولید دیگ//ر تجهیزات صنعت ب//رق کش//ور پرداخ//ت و گفت: س//ایر قطعات م//ورد نیاز صنعت برق کش//ور ش//امل ژنرات//ور، ژنراتوره//ای ب//ادی، توربینه//ای بادی و قطعهس//ازیهای دیگر اس//ت که ای//ن تجهیزات نیز پس از ارتب//اط نزدی//ک دانش//گاه و صنعت در کش//ور تولید ش//د. امیریخامکانی با بی//ان اینکه خان//واده تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق کش//ور مجموعهای توانمند با نیروی انسانی تحصیلکرده و باتجربه است، گفت: این مجموع//ه عالوه بر تولید برق در کش//ور در صادرات برق گامهای مهمی برداش//ته اس//ت. اکنون یکی از ش//رکتهای بزرگ این صنعت در کش//ور به شهرت جهانی رس//یده و در بس//یاری از نق//اط دنیا توربین میسازد.

وی با اش//اره به اینکه مپنا یک گروه صنعتی بوده که ژنراتوره//ای تولید برق در ان//واع مختلف گازی، س//یکل ترکیبی، بادی و آبی تولی//د میکند، یادآور ش//د: اگر از این گ//روه حمایت الزم ش//ود، میتوان در تجهیزات صنعت برق خودکفا ش//د و بخش قابل توجهی از ۵ درص//د باقیمانده را نیز در بخش تولید پوش//ش داد. نایبرییس کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اسالمی افزود: باید از ظرفیتهای مپنا برای توسعه زیرس//اختهای برق در کشور استفاده شود، البته از برخی توربینهای تولید مپنا در صنعت نفت نیز استفاده میشود.

آنچ//ه در صنعت برق ای//ران اهمیت بس//یاری دارد، توان ص//ادرات انرژی به کش//ورهای همسایه اس//ت. با توجه به اینک//ه اکنون ای//ران میتواند تجهیزات م//ورد نیاز صنعت ب//رق را تا ۵۹ درصد تولی//د و نص//ب کن//د، میتوان س//طح هم//کاری و ف//روش ب//رق به ع//راق و افغانس//تان را افزای//ش داد. ای//ران در س//الهای گذش//ته از طری//ق اس//تان خراسان رضوی به افغانستان و از طریق خوزس//تان به عراق برق صادر کرده اما کارشناسان معتقدند نیاز این دو کشور و ت//وان صادراتی ایران بیش از مقداری است که تاکنون اجرا شده است.

حسین صبوری: طراحی، نصب و راهاندازی بیش از ۵۹ درصد تجهیزات صنعت برق ازسوی مهندسان ایرانی در داخل کشور نشاندهنده خودکفایی ما در این صنعت

است. ایران از نظر ظرفیت منصوب برق در رتبه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار

دارد

حسین امیری خامکانی: پرهسازی نیاز به دانش هایتک دارد و فناوری پیچیدهای برای تولید

آن الزم است. خوشبختانه برخی از واحدهای داخلی که در این صنعت فعالیت

میکنند، اکنون به فناوری مورد نیاز برای تولید این محصول دست یافتهاند و ظرفیت تولید آن بهوجود آمده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.