تولید برق از زباله در تهران تنها 2/5 مگاوات است

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

قائممق//ام وزیر نیرو گفت: در حال حاض//ر تولید برق از زباله تنها در یک م//ورد آن هم در جن//وب تهران با ظرفیت ۵/۲م//گاوات به کمک دولت و وزارت نیرو انجام میش//ود. ستار محمودی در حاشیه نخستین نشس//ت تخصصی و کارگاههای آموزشی امنیت آبی در سکونتگاههای انس//انی در ش//رایط کمآبی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تولید برق از زباله در ش//هر تهران اظهار ک//رد: با توجه به اینکه قیمت این انرژی بس//یار باالس//ت اما وزارت نیرو به دلیل نو بودن این صنعت ای//ن انرژی را با قیمت باالیی خریداری میکند. وی ادامه داد: در حال حاضر این انرژی رش//د چندانی نکرده در نتیجه اگر حمایتهای کافی از س//وی وزارت نیرو برای این انرژی نشود به طور قطع نمیتوان شاهد رشد آن بود. وی افزود: میتوان با قاطعیت اعالم کرد که این بخش تنها حوزهای است که وزارت نیرو در آن هیچ بدهی ندارد و تمام پرداختهای خود را به موقع انجام داده است. وی ظرفیت کل کشور در تولید برق را ۶۷هزار مگاوات دانست و افزود: ظرفیت ۵/۲ مگاواتی برای تولید برق از زباله ظرفیت محدودی است اما نکته قابل توجه این است که باید از این صنعت حمایت ش//ود. وی با بیان اینکه در حال حاضر در جنوب تهران برای تولی//د برق از انرژیهای حاصل از فاضالب برنامهریزیهایی به صورت آزمایش//ی ش//ده، عنوان کرد: در حال حاضر این برنامهریزیها به مرحله بهرهبرداری رسیده که تولیدکننده برق این پروژه حوزه آب وزارت نیرو و خریدار آن حوزه برق وزارت نیرو اس//ت. به گفته وی از این طریق ۳ مگاوات ظرفیت تولید برق در این منطقه آزمایشی وجود دارد و باید به این نکته نیز اشاره کرد که در حوزه انرژیهای آب ایران در منطقه جایگاه ویژهای دارد چراکه از ۰۰۰۶۷ مگاوات ظرفیت ایجاد شده ۱۱ هزار و ۰۰۵ مگاوات در این زمینه تامین برق میشود.

شهرهای بحرانی کشور در تابستان ‹

قائم مقام وزیر نیرو درباره وضعیت منابع آبی در تابستان اظهار کرد: بارشهای امس//ال نسبت به س//الهای گذش//ته تفاوت قابل توجهی کرده به این ترتیب که در مناط//ق کویری و نیمهکویری، بارشها نس//بت به س//الهای قب//ل بهتر و در مناطق//ی که در کوهپایهها و مناطق پر بارش قرار دارند کمتر ش//ده اس//ت. وی ب//ا بیان اینکه برای تعادل مدیریت آب به ویژه در جوامع ش//هری و روس//تایی از بهمن پارس//ال کمیتهای در وزارت نیرو برای بررس//ی وضعیت آبی همه شهرها و روس//تاهای کشور تشکیل شد، عنوان کرد: برای برخی از این مناطق که احتمال نوساناتی در تابس//تان ۶۹ پیشبینی میشد، برنامهها و اقداماتی مورد توجه قرار گرفت. به گفته وی برخی از شهرهای کشور باید مراقبتهای بیش//تری برای آبرس//انی به آنها در فصل تابستان انجام شود؛ به عنوان نمونه شهرهایی مانند اصفهان و شهرهای اطراف اصفهان، حوزه شمالی استان فارس و شهر شیراز، شهر یزد و بخشهایی از استان کرمان باید تحت مراقب//ت ویژه قرار بگیرند. محمودی اف//زود: در مجموع آمادگی بیشتری نسبت به پارسال برای تامین آب شرب وجود دارد و امیدواریم نوس//انهای جدی در این زمینه نداش//ته باش//یم؛ اگرچه وضعیت آب شهری در همه مناطق به گونهای است که برای مثال در صورت شکستن یک لوله، آب یک منطقه در حد یک تا دو س//اعت قطع شود. محمودی با بیان اینکه رشد برق باید با میانگین معدلی مقایس//ه شود چراکه برخی روزها رشد باال و برخی روزها رشد پایین اس//ت،اظهار کرد:رشد مصرف برق در فصل تابستان امسال حدود ۷ درصد پیشبینی ش//ده که علت آن رش//د ۲ تا ۵/۲درصدی مصرف صنایع کشور است. وی با بیان اینکه در صنعت برق تجربه فراوانی وجود دارد، عنوان کرد: آنچه نقش تعیینکننده بس//یاری دارد شیوههای مصرف اس//ت بنابراین اگر مصرفکنندگان صرفهجویی و مدیریت مصرف داشته باشند میتوان دوران پیک را به راحتی پشت سر گذاشت اما درمجموع باید گفت که برای تابستان امسال خاموشی پیشبینی نش//ده و تدابیر الزم برای این موضوع اندیش//یده شده اس//ت. قائم مقام وزیر نیرو همچنی//ن درباره موضوعات مرتبط با آب توضیح داد: اگر مابهتفاوت قیمت آب از مش//ترک دریافت نشود این کمبود مالی میتواند بر کمیت و کیفیت آب اثرگذار باشد البته وزارت نیرو در 4 سال اخیر اقدامات متعددی را برای ارائه آب بهداشتی و س//الم به مشترکان کرده اس//ت. به گفته محمودی، متاسفانه بخش عمدهای از جمعیت کش//ور در مناطق خش//ک و کویری ساکن هس//تند. این مناطق شامل اس//تانهای اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، یزد و سمنان میشود که با بارش کمتر از میانگین کشوری مواجه است. قائممقام وزیر نیرو با اشاره به این مطلب که در ۸4 سال گذشته میانگین بارش باران در کشور ۲4۲ میلیمتر بوده عنوان کرد: در ۷۱ سال اخیر این میزان به ۹۱۲ میلیمتر و در ۹ سال گذشته به ۷۰۲ میلیمتر رس//یده و نش//ان از آن دارد که در شرایط اقلیمی جدید در جهت رون//ق منابع آبی پی//ش نمیرویم؛ بنابراین باید در جهت ش//یوههای مدیریت در مصرف و پایداری منابع آبی پیش برویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.