همکاری پژوهشگاه نیرو و گروه مپنا برای توسعه نیروگاهی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

پژوهش//گاه نیرو و گروه مپنا تفاهمنام//ه و موافقتنامه ایجاد زمینهه//ای تکنولوژی//ک و حمایت مالی الزم ب//رای طراحی و س//اخت توربی//ن گازی نیروگاهی، طراحی، س//اخت و آزمون عملک//رد توربین گازی را امضا کردند. ب//ه گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو و گروه مپنا با حضور «س//تار محمودی» قائممقام وزیر نی//رو و «علیاکبر مهاج//ری» مع//اون تحقیقات و منابع انس//انی وزی//ر نیرو یک تفاهمنام//ه و یک موافقنام//ه همکاری امض//ا کردند. موضوع تفاهمنام//ه بین دو گروه مپنا و پژوهش//گاه نی//رو برنامهریزی، ایجاد زمینههای تکنولوژیک و حمایت مالی الزم برای طراحی و س//اخت توربین گازی نیروگاه//ی کالس F در یک برنامه ۵ ساله تا س//ال ۰۰4۱ شمسی عنوان ش//ده است. همچنین در موض//وع این تفاهمنامه ب//ه ایجاد کمیتههای مش//ترک برای نظارت بر پیش//رفت طراحی و س//اخت اجزا و محصول کامل و اختصاص بودجه و البته توسعه فناوریهای الزم با افق ۰۱4۱ شمس//ی برای تداوم مس//یر طراحی و س//اخت به محصوالت کالسهای باالتر اش//اره شده اس//ت. همچنین در این نشست یک موافقتنامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه نیرو و شرکت مهندس//ی و س//اخت توربین مپنا ب//ا هدف توس//عه فناوری، طراحی، س//اخت و آزم//ون عملکرد توربی//ن گاز ۷۵-MGT امضا ش//د. هدف از امضای این موافقتنامه شناس//ایی، انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین در حوزه توربینهای گازی کالس F و باالت//ر، تولید محصول ۷۵-MGT دارای مزیت رقابتی از نظر اقتصادی و زیستمحیطی با راندمان ۸/۸۳درصد تا ۱/۹۳ درصد و توان نامی ۰۱۲ تا ۵۳۲ مگاوات عنوان ش//ده است. از اه//داف دیگر در این موافقتنامه میتوان به جایگزینی محصول ۷۵-MGT ب//ا توربی//ن خان//واده ۲.4۹V کالس E و صدور خدمات فنی و مهندسی محصول ۷۵-MGT اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.