تحویل نخستین بوئینگ در سال ۸۱۰۲

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

پایگاه خبری بلومبرگ روز سهش//نبه از عزم ش//رکت بوئینگ برای تحویل هواپیماهای بوئینگ به ایران در سال آینده میالدی ( ۸۱۰۲)خبر داد. به نوش//ته این خبرگ//زاری امریکایی، دنیس مویلنب//رگ که یکی از مقامات ارش//د اجرایی بوئینگ اس//ت به خبرنگاران گفت: شرکت بوئینگ در راستای اتمام مسائل اجرایی مربوط به قرارداد فروش ۰۸ فروند جت به ایرانایر پیشرفتهای مس//تمری کرده و انتظار دارد نخس//تین هواپیماها را سال آینده تحویل دهد. این نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران اس//ت که این شرکت امریکایی میخواهد به ایران هواپیما بفروش//د. وی تاکید کرد: برای بوئینگ بس//یار اهمیت دارد که در ه//ر ق//دم از این روند اجرایی با دولت امریکا هماهنگ ش//ود. بلومبرگ نوش//ت: قرارداد ۶۱/۶میلیارد دالری بوئینگ با ایرانایر و قرارداد دیگری که به ارزش ۳ میلیارد دالر با هواپیمایی آسمان بسته است دو مورد از مهمترین وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا را به چالش میکشد چراکه وی وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات نس//بت به ایران ش//دت عمل به خرج داده و برای گسترش صادرات امریکا به کشورهای دیگر هزاران شغل جدید ایجاد کند. کارخانه ایرباس اسای که درواقع رقیب اروپایی بوئینگ به شمار میرود در گذشته تعدادی هواپیما به عنوان بخشی از یک توافق ۹۱ میلیارد دالری که سال قبل به امضا رسیده بود به ایران فروخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.