با فعال شدن مرکز انتقال و تبادل فناوری ایران و کرهجنوبی 61‌قرارداد‌همکاری‌با‌‌اعزام‌صنعتگران‌به‌کر‌هجنوبی

محقق شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مرک//ز فناوری و تبادل فناوری بین ایران و کره و جنوبی در ش//هریور سال گذش//ته راهاندازی ش//د و در نخستین اق//دام به اع//زام هیاتی 12 نفره از 8 بن//گاه تولیدی ایرانی به کرهجنوبی پرداخت. این مرکز قرار اس//ت پایگاه انتقال فناوری در منطقه خاورمیانه با مرکزیت تهران باشد.

با اجرایی شدن توافق برجام و بعد از سفر رییسجمهوری س//ابق کرهجنوبی به ایران اهداف مش//خصی برای روابط ای//ران و ک//ره تعیین ش//د. مهمترین آنه//ا افزایش حجم مبادالت تجاری دو کش//ور تا سقف 71میلیارد دالر است. در این راستا، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان متولی صنایع کوچک و متوسط کشور تالش ک//رد تا بتواند زمینه هم//کاری دو طرف را به ویژه در حوزه توس//عه صنایع کوچک و متوسط گسترش دهد. در اسفند 1394 تفاهمنامه همکاری بین س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و س//ازمان صنایع کوچک و متوسط کرهجنوبی )SMBA( منعقد شد.

براس//اس یکی از بندهای تفاهمنام//ه همکاری، برنامه توس//عه فناوری صنایع کوچک و متوسط کلید خورد و به دنبال آن دوره تربیت مش//اوران توس//عه فناوری ایران به م//دت یک هفت//ه در فروردین 1395 در ته//ران و با مربی کرهای برگزار ش//د و 50 مش//اور توسعه فناوری در سراسر کشور آموزش دیدند. در ش//هریور 1395 با حضور معاون وزیر و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و رییس س//ازمان صنایع کوچک و متوسط کرهجنوب//ی مرک//ز مبادله فن//اوری ای//ران و کرهجنوبی )IKTEC( گشایش یافت.

هیات//ی 32 نف//ره از 40 ش//رکت ک//رهای در مقاب//ل نماین//دگان صنعتی ایران در نشس//تهای B2B حضور داش//تند و این نشستها به امضای 16 قرارداد همکاری و انتقال و پایهگذاری فناوری در ش//رکتهای ایرانی منتج شد.

نمایندگان//ی از ش//رکتهای تولی//دی تجهی//زات و ش//یرآالت نفت و گاز از استان خوزستان، تولید پودرهای خوراک مرغ//ی از کردس//تان، کنسرس//یوم محصوالت گلخان//های از کرم//ان و تولید قطعات خودرو از خراس//ان رضوی در این سفر حضور داشتند.

قرار اس//ت در هر سال میالدی 4 دوره نشست B2B به صورت متناوب بین صنعتگران ایرانی و کرهجنوبی برگزار شود. نشست نخست در کرهجنوبی برگزار شده و نشست بعدی قرار اس//ت در تیر در تهران برگزار ش//ود و نشس//ت بع//دی نیز در ش//هریور برگزار میش//ود. برنامه تقابل 60 بنگاه تولیدی ایران//ی و کرهجنوبی در برنامه مرکز مبادله فناوری ایران و کرهجنوبی قرار دارد.

غالمرضا س//لیمانی، عضو هیاتمدیره و معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در این باره گفت: حدود 35 نیاز فناورانه که در داخل کشور قابل تامین نیست را مشاوران تربیتشده شناسایی و مستندس//ازی کردند و برای طرف کرهای ارس//ال شد. طرف کرهای بر مبنای نیازهای ارس//ال ش//ده بنگاههای کوچک و متوس//ط فناور که توانایی رفع مس//ائل فناورانه عنوان شده را داشتند، معرفی کرد. بر این اساس و با درنظر گرفتن اولویتها و سیاستهای توسعهای سازمان در فاز نخس//ت 8 بنگاه کوچک و متوسط برای اعزام به نخستین نشست بههمرس//انی بنگاههای دو کشور به طرف مقابل معرفی شدند.

معاون س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: تاکن//ون هیاتهای تجاری مختلفی از جانب ایران و کرهجنوبی مقابل یکدیگر قرار میگرفتند و به طور عم//ده هدف برگزاری مذاکرات تج//ارت و بازرگانی بوده اما این نشست نخستین نشس//ت فناوریمحور با جامعه هدف بنگاههای کوچک و متوس//ط اس//ت. وی با اشاره به راهاندازی مرکز مبادله فناوری ایران و کرهجنوبی در تهران افزود: انتقال دانش فنی، فناوری و سرمایهگذاری مشترک بین بنگاههای کوچک و متوس//ط دو کش//ور هدف اصلی برگزاری این نشستها است.

س//لیمانی گف//ت: ب//ا هماهنگ//ی و همکاری مناس//ب طرف ک//رهای هی//ات 32 نف//ره از 40 ش//رکت کوچک و متوس//ط کرهای ب//ا 8 بنگاه ایرانی مذاک//ره کردند و زمینه بازدی//د از فن//اوری عرضه ش//ده در محل ب//رای هر یک از شرکتکنندگان (بنگاههای ایرانی) فراهم شد که به انعقاد 16 تفاه//م همکاری اولیه و پایهگ//ذاری انتقال فناوری به بنگاههای ایرانی منجر ش//د. سلیمانی تصریح کرد: در متن این تفاهم، ب//ه همکاری دو طرف در زمینه مبادله فناوری، سرمایهگذاری مش//ترک و تالش مشترک در جهت ایجاد محصول مش//ترک، تجارت ...و تاکید شده است. سلیمانی افزود: درنظر داریم در س//الجاری حدود 60 بنگاه کوچک و متوسط را برای حضور در این برنامهها حمایت کنیم.

از ای//نرو، س//فر هیاتی 12 نفره از نماین//دگان 8 بنگاه صنعتی برای فراگیری دورههای آموزشی و انتقال فناوری در روزهای ابتدایی امس//ال آغاز ش//د. محمد گلس//تانی، رییس گروه توسعه فناوری و مسئول مرکز مبادله فناوری ای//ران و کرهجنوب//ی IKTEC در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: این س//فر برای 5 روز برنامهریزی شده بود. در نخس//تین روز از منطقه فن//اوری کرهجنوبی و دو ش//رکت فناور بازدید ش//د. در روز دوم، سوم و چهارم نیز نشستهای B2B برنامهریزی با مدیران بنگاههای ایران و کرهجنوبی برگزار شد.

گلس//تانی با اشاره به اینکه هیاتی 32 نفره از 40 شرکت کرهای در مقابل نمایندگان صنعتی ایران در نشستهای B2B حض//ور داش//تند، ادام//ه داد: ای//ن ام//کان برای صنعتگران ایرانی وجود داشت که با توجه به نیاز مشخص خ//ود به انتقال و تبادل تجرب//ه بپردازند به طوری که 16 قرارداد همکاری در این سفر امضا شد. در این تفاهمنامهها قید ش//ده که تعام//الت کاری در انتقال دانش و فناوری با اختیار شرکت کرهای در ایران پایهگذاری شود.

رییس گروه توس//عه فن//اوری و مس//ئول مرکز مبادله فن//اوری ای//ران و کرهجنوبی IKTEC تصری//ح کرد: در روز دوم نیز برنامه مهمانی ناهار با رییس س//ازمان صنایع کوچ//ک کرهجنوبی و صنعتگران ش//رکتکننده در این سفر برگزار شد که زمینه رایزنی و تبادل اطالعات و تجربه برای حاضران فراهم ش//د. همچنین ابراز امیدواری ش//د ت//ا این برنامهه//ای انتقال فناوری به ص//ورت کامل برای صنعتگران ایرانی برگزار شود.

گلس//تانی ادامه داد: در روز چهارم نیز کالس آموزش//ی برای آش//نایی و آم//وزش قوانین تج//ارت در کرهجنوبی اختصاص داده بودند. همچنین بازدید از بنگاههای کوچک و متوسط برتر کرهجنوبی در روز چهارم و پنجم ادامه داشت که طرف ایرانی به طور کام//ل رضایتمندانه از کرهجنوبی خارج ش//وند. این امکان فراهم ش//د تا از شرکتهای مورد درخواس//ت طرف ایرانی نیز بازدید ش//ود. به گفته رییس گروه توس//عه فناوری و مسئول مرکز مبادله فناوری ایران و کرهجنوب//ی ،IKTEC هزینهه//ای این س//فر از جمله هزین//ه بازدید، کنفرانس، اقامت ...و را طرف کرهای تامین کرده بود. همچنین اولویت توس//عهای بنگاههای کوچک و متوس//ط با طرح توسعه خوش//ههای صنعتی عضو بوده که در کنسرس//یومهای ش//کل گرفته حضور داشته باشد از مهمتری//ن عوامل در انتخ//اب صنعتگرانی بود که با ابراز عالقهمندی خود در این س//فر ش//رکت کردند. نتیجه این فراگی//ری و تبادل فناوری در بنگاههای تولید نیز پیگیری میش//ود به طوریکه در ابتدا مشاوران برای شناسایی نیاز اقدام کرده و پ//س از آن نیز در تعامل با واحدهای صنعتی بوده و در انعکاس مش//کالت و به نتیجه رساندن فعالیتها در س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران فعالیت میکنند.

حدود 35 نیاز فناورانه که عمده آن در داخل

کشور قابل تامین نیست را کارشناسان شناسایی و سندسازی کردند و برای طرف کرهای ارسال شد. از طرفی، 8 بنگاه عضو خوشههای صنعتی و مستقر در شهرکهای صنعتی برای سفر به کرهجنوبی اعالم عالقهمندی کردند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.