بهرهبرداری از 6 طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی فارس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس با اش//اره ب//ه افتتاح طرحهای عمرانی در سفر رییس جمهوری اظهار کرد: این طرحها 3 تصفیهخانه فاض//الب در ش//هرکهای صنعتی بزرگ ش//یراز، جه//رم و خرمبی//د، 2طرح تامین برق در ش//هرکهای صنعتی سروس//تان 2 و خرمبی//د و طرح واحدهای کارگاهی در شهرک صنعتی آباده را شامل میشود که برای اجرای آنها بیش از 371میلیارد ریال اعتبار هزینه ش//ده است. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از فارس، ش//اهپور قنبری با بیان اینکه طرح تصفیهخانه دوم ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز بزرگترین طرح عمرانی در ش//هرکهای صنعتی فارس به ش//مار م//یرود، گفت: با بهرهبرداری از این تصفیهخانه، روزانه بیش از 0051مترمکعب به ظرفیت تصفیه پساب صنعتی افزوده میشود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه طرح تصفیهخانه دوم ش//هرک صنعتی بزرگ شیراز با اعتباری افزونبر 56میلیارد ریال اجرا ش//ده گفت: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس تامین و پرداخت شده است. قنبری ب//ا بیان اینکه درحالحاضر حدود 82 درصد از واحدهای بهرهبردار در ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز به تصفیهخانه متصل هستند، گفت: با بهرهبرداری از این طرح بس//تر مناس//بی برای اتصال کامل واحدهای صنعتی به تصفیهخانه فراهم میش//ود. وی در ادامه با بیان اینکه تمام مراحل طراحی، س//اخت و اجرای این ط//رح را متخصصان اس//تان فارس انجام دادهاند، گف//ت: متخصصان داخلی در زمینه طراحی، س//اخت و راهاندازی تصفیهخانهه//ای فاضالب به توانمندیهای چش//مگیری دس//تیافتهاند. قنبری ادامه داد: این طرح شامل ایستگاه پمپاژ و بخشهای هوادهی، تهنش//ینی و لجنخشککن اس//ت و از پساب ورودی پس از انج//ام مراحل تصفی//ه و رفع آالیندگی، برای آبیاری فضای س//بز اس//تفاده خواهد ش//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین با اشاره به بهرهبرداری از تصفیهخانه شهرک صنعتی خرمبید با اعتباری بیش از 04میلیارد ریال گف//ت: با بهرهبرداری از ای//ن تصفیهخانه، روزانه بی//ش از 051مترمکعب ظرفیت تصفیه پساب صنعتی ایجاد میشود. وی با اشاره به اینکه درحالحاضر در ش//هرک صنعتی خرمبید 106 واحد س//نگبری و فرآوری در مرحله فعالیت اس//ت، گفت: با توج//ه به وجود ای//ن واحدها و نیز س//اخت واحدهای صنعتی جدی//د، ایج//اد این طرح در دس//تور کار ق//رار گرفت. قنبری اف//زود: این طرح ش//امل س//ازه بتنی خط انتقال و ایس//تگاه پمپاژ اس//ت و از پساب ورودی پس از انجام مراحل تصفیه و رفع آالیندگی، به منظور آبیاری فضای س//بز اس//تفاده خواهد ش//د. وی در ادامه به بهرهبرداری از تصفیهخانه ش//هرک صنعتی جهرم همزمان با سفر رییسجمهوری به فارس اشاره کرد و گفت: با بهرهبرداری از این تصفیهخانه، روزانه بیش از 051مترمکعب ظرفیت تصفیه پس//اب صنعتی ایجاد میش//ود. قنبری با اش//اره به اینک//ه درحالحاضر در ش//هرک صنعتی جهرم 91واح//د صنعتی و تولیدی در مرحله فعالیت اس//ت، گفت: ب//ا توجه به وجود این واحدها و نیز س//اخت واحدهای صنعتی جدید، ایجاد این طرح در دس//تور کار قرار گرفت. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه این طرح با اعتباری افزون بر31میلیارد ریال اجرا ش//ده اس//ت، گفت: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس تامین و پرداخت شده اس//ت. وی اجرای این طرحها را در راس//تای سیاستهای این شرکت در زمینه توجه به مسائل زیستمحیطی بیان کرد و افزود: معتقدیم توسعه صنعت بدون درنظ//ر گرفتن الزامات زیس//تمحیطی، پایدار نخواهد ب//ود. قنبری در ادامه به آماده افتتاح بودن دو طرح برقرس//انی در ش//هرکهای صنعتی سروس//تان2 و خرمبی//د ب//ا صرف اعتباری افزون بر 04میلیارد ریال اش//اره ک//رد و گفت: این طرحها که در راس//تای برقرس//انی و تقویت شبکه توزیع برق در این شهرکها اجرا شده بستر مناسبی برای تامین برق پایدار واحدهای صنعتی فراهم میکند. وی همچنی//ن از بهرهبرداری از واحدهای کارگاهی در ش//هرک صنعتی آباده با 51میلی//ارد ریال اعتبار خبر داد و گفت: ای//ن واحدها آماده واگذاری به فعاالن صنعتی و سرمایهگذاران برای ایجاد تولید و اشتغال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.