برگزاری نخستین جلسه شورای بانوان کارآفرین در یزد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نخستین جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک استان یزد در محل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از یزد در این جلسه که با حضور رقیه کرمانیان، مدیرکل امور بانوان استاندار و تعدادی از مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان و همچنین تع//دادی از بانوان کارآفرین و صنعتگر برگزار ش//د، مشاور امور بانوان ش//رکت شهرکهای صنعتی یزد گزارشی از وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد و می//زان حضور بانوان در بحث کارآفرینی و اش//تغالزایی کارگران خانم در صنایع کوچک و متوسط داد.

طیبه سلیمی هدف از تشکیل این شورا را فراهم شدن زمینههای الزم برای حمایت از بانوان صنعتگر و کارآفرین عنوان کرد و افزود: این ش//ورا در راستای همفکری برای بررسی مشکالت و چالشهای پیش روی بانوان کارآفرین و صنعتگر ش//اغل در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان آغاز به کار کرده اس//ت و امیدواریم با تش//کیل جلس//ات پیوس//ته نتای//ج قابل لم//س و مثبتی برای ای//ن عزیزان حاصل شود.

وی تصریح کرد: شناس//ایی بانوان موفق و کارآفرین در فعالیتهای صنفی، صنعت//ی، تولیدی و تجاری در حوزه صنایع کوچک و متوس//ط و اتخاذ تدابیر حمایتی الزم با هدف ایجاد انگی//زه و خودباوری در آنان از جمله وظایف دیگر این شورا است.

در ادامه، رقیه کرمانیان، مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد ضمن استقبال از تشکیل این ش//ورا گفت: در جهت توس//عه اش//تغال و کارآفرینی بان//وان و حمای//ت همهجانبه از س//وی اس//تانداری برای برگزاری این شورا و برنامهریزی برای توانمندسازی بانوان کارآفرین، این شورا تشکیل شد.

کرمانیان گفت: این جلسه برگزار شد تا بانوان با قوانین حمایتکننده آنها و آسانکننده خدمات آشنا شوند.

وی گفت:085 ش//رکت تعاونی در یزد فعال اس//ت که 01درصد آنها را بانوان تشکیل دادهاند.

در این نشس//ت هر یک از کارآفرینان به بیان مشکالت و مس//ائلی که پی//ش روی واحدهای صنعت//ی قرار دارد پرداخته و خواس//تار پیگیری مسئوالن استانی و کشوری شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.