ورود فناوری برای ارتقای بهرهوری از ظرفیتها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

جیرفت در جنوب اس//تان کرم//ان از مراک//ز عم//ده کش//اورزی در ای//ران بهویژه محصوالت گلخانهای به شمار میرود. بیش از 2هزار هکتار گلخان//ه در جیرف//ت وج//ود دارد و موقعی//ت جغرافیای//ی ای//ن منطق//ه س//بب ش//ده ت//ا محص//والت کش//اورزی باکیفی//ت و قاب//ل رقابت در بازار کشورهای همسایه تولید شود. از این روکنسرسیومی با عضویت 7 واحد صنعتی تشکیل شده تا به ارتقای تولیدات، صادرات ...و در زمینه کش//اورزی بپردازی//م. این در حالی است که بیش//تر محصوالت کشاورزی و گلخانهای جیرفت به کشورهای همس//ایه ازجمله روس//یه صادر میشود. اما بس//تهبندی مناس//ب برای حفظ تازگی محصوالت در بعد مسافت به چش//م اس//فندیار فعالیتهای اقتصادی تبدیل ش//ده اس//ت. برای یافتن راه//کار بارها این موض//وع را در ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مطرح کردیم اما به نتایج مناسبی نرسیدیم تا اینکه مرکز مبادله فناوری ایران و کرهجنوبی راهاندازی شد و از آنجا که در ارتباط با شرکت ش//هرکهای صنعتی بودیم پیشنهاد ش//د تا در برنامههای این مرکز شرکت کرده و از امکان استفاده و تبادل فناوری کرهجنوبی استفاده کنیم.

در سفر هیات صنعتگران ایرانی به کرهجنوبی به همراه 2 نفر از اعضای کنسرسیوم به تبادل نظر در نشستهای B2B پرداختی//م و توانس//تیم 2 ق//رارداد همکاری امضا کنی//م. این قرارداده//ای همکاری در زمینه بس//تهبندی محصوالت کش//اورزی ب//ود. نمونههای بس//تهبندی این کارخانهه//ا را ب//رای مدت//ی آزمایش//ی وارد کردیم تا در صورت مثبت بودن نتایج به ادامه همکاری بپردازیم.

ندا‌مهن ‌یپور مدیرعامل‌کنسرسیوم‌ صادراتی‌محصوالت‌

گلخان ‌های‌کرمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.