توانمندی بانوان سیستان و بلوچستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سیس//تان و بلوچس//تان دارای ظرفیتهای مهمی برای شکوفایی اس//ت که باید پس از شناسایی در مسیر درست سرمایهگذاری قرار گیرند. با توجه به تمدن0003 ساله در سیستان و بلوچستان، مردم این استان باید برای رفع محرومیتها و دستیابی به جایگاه شایسته خود همگام با دولت تالش بیشتری کنند.

یک//ی از مهمترین دس//تور کاره//ای دولت فعلی ب//رای خروج از رکود، تولید با رویکرد صادراتی بود که خوش//بختانه به این مهم در زمینههای مختلف دولت دس//ت پیدا کرده اس//ت. سونیا پوریامین، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: استقبال س//رمایهگذاران خارجی از ش//هرکها و نواحی صنعتی سیس//تان و بلوچستان چشمگیر است.

پوریامی//ن در بازدید از ش//هرکها و نواحی صنعتی سیس//تان و بلوچس//تان اظهار کرد: این استقبال هم در بخش سرمایهگذاری در ش//هرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچس//تان و هم در بخش صادرات مشاهده میشود.

پوریامی//ن تصدی زنان در س//متهای کلیدی اس//تان را گویای نگاه دقیق و کارشناس//ی استاندار و توانمندی بانوان استان دانست. غالمرضا دیوساالر، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در ادام//ه این بازدید گفت: یکی از ابتکارات س//ازمان نس//بت به سایر سازمانها تشکیل ش//ورای اطالعرسانی متش//کل از مدیرعامل شرکت، مدیران روابط عمومی و اصحاب رس//انه اس//ت. این ش//ورا که اتاق فکر به ش//مار میرود باید در راس//تای اهداف بلندم//دت، میانمدت و کوتاهمدت شرکتهای استانی نسبت به معرفی برنامههای نام برده، دستاوردها و آسیبها اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.