چرا‌صنایع‌در‌تله‌فناوری‌م ‌یافتند؟

Sanat Newspaper - - فناوری نوین و صنایع -

اس//تفاده از فن//اوری روز بدون ش//ک میتواند بر میزان رقابتپذیری صنعتی موثر باشد به شرط آنکه صنایع، دیگر عوامل تولید را جدی بگیرند. همچنین بر گسترش بازاریابی با استفاده از علم و فناوری روز تاکید ویژه شود.

دنیای صنعت//ی امروز آن چن//ان در مدار رقابتی پی//ش میرود ک//ه خواهناخ//واه تولیدکنن//دگان و صاحب//ان صنعت باید خود را ب//رای برآورده کردن نیازهای مش//تریان خود در این مدار پویا و پرتالطم قرار دهند. در این مسیر باید راهبردهای کلی تولید ب//ه نحوی چینش ش//ود که در نهایت ب//ه باالترین میزان ارزش و س//ودآوری در ه//ر مرحله از فرآیند تولید منجر ش//ود. ب//ه عبارتی، زنجی//ره تولید باید در ه//ر مرحل//ه ارزش اف//زوده ایجاد کن//د و بتواند بیشترین کس//ب س//ودآوری را درپی داشته باشد. هنر مدیران صنعتی را میتوانیم در بعدی از زنجیره تولید تعریف کنیم که بیش//ترین میزان تولید، تنوع و توس//عه محصول با حفظ ارزش باال لحاظ ش//ود. از فعالیته//ای اصلی گرفته تا فعالیتهای حمایتی در نظام صنعتی، تمامی عملیاتی که یک س//ازمان صنعتی میتواند برای کس//ب بیشترین سودآوری و رس//اندن کاالی نهایی بهدست مشتری اجرایی کند به طور قط//ع نیازمند مجموعهای از عوامل اس//ت. ام//روزه رقابت جهان//ی، تغییر بازاره//ای مصرف و س//طح نیازمندیها و فناوریه//ای جدید، راههای جدید ایج//اد ارزش را از لح//اظ کیفیت در فرآیند تولی//د به وج//ود آورده اس//ت. البت//ه در این میان فرصته//ا و خطرپذیریهای بس//یاری نیز به وجود میآید که پیشبینیهای گذش//ته تولیدی را برای آین//ده با تردی//د روبهرو میکند. اما هم//واره تاکید ش//ده که ب//رای میدانداری بازاره//ای صنعتی الزم است همسویی صحیحی در استفاده از فناوریهای روز ش//ود. به عبارت//ی، باید صنایع بتوانند س//طح اس//تفاده و تعامل خود را ب//ا فناوریهای روز باالتر ببرند چ//را که میتواند ب//ر ارزیاب//ی رقابتپذیری صنعتی موثر باشد. در توضیح رقابتپذیری صنعتی میتوان گفت این ش//اخص کش//ورهای جهان را با درنظر گرفت//ن ظرفیت تولید و ص//ادرات صنعتی، تاثی//ر و عمق فن//اوری و تاثیر ب//ر تولیدات صنعتی جهان براساس 8 ش//اخص مورد سنجش و ارزیابی ق//رار میده//د. این ش//اخصها عبارتند از: س//رانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه صادرات صنعتی، سهم کاالهای صنعتی با فناوری متوسط و باالتر از ارزش افزوده صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، س//هم کاالهای با فناوری متوسط و باال از صادرات صنعتی، س//هم ص//ادرات صنعتی از کل ص//ادرات، س//هم از کل ارزش افزوده صنعتی جهان و س//هم از کل تج//ارت صنعتی جهان. طبق آمارنام//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اس//اس آخرین آمارهای یونیدو (س//ازمان توس//عه صنعتی ملل متحد) در س//ال ۶۱۰۲میالدی ایران به عنوان اقتصادی «درحال توسعه» در شاخص رقابتپذیری صنعتی پس از کشورهای ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کوی//ت، عمان، قزاقس//تان و قطر، در رتبه نهم منطقه قرار گرفته اس//ت. این در حالی اس//ت که برمبنای اطالعات س//ال ۴۱۰۲میالدی یونیدو، ایران رتبه ۶۶ را در بین ۴۴۱ کش//ور جهان در آن سال به خود اختصاص داده بود. برپایه این گزارش، س//رانه ارزش افزوده صنعتی ایران ۴۲۵ دالر، سرانه صنعتی کش//ور ۷/۰۴۳ دالر، سهم کاالهای صنعتی با فناوری متوس//ط و باالتر از ارزش افزوده صنعتی ۵/۰۴ دالر، س//هم ارزش اف//زوده صنعت//ی از تولید ناخال//ص داخلی ۲/۰۱درصد و س//هم ص//ادرات با فناوری متوس//ط و باالتر از صادرات صنعتی ۷/۱۳ درصد اعالم شده اس//ت. در این میان میتوان یک نتیجه گرفت و آن مربوط به درصد و س//همی است ک//ه فن//اوری در افزایش این ش//اخص دارد. جدا از اینکه صنایع چقدر تمایل به استفاده از فناوری روز داشته باش//ند، میتوان گفت در کنار تمامی موارد سهم فناوریهای نوین روز به روز در تولید صنعتی بیشتر میشود.

البته س//عید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه معتقد اس//ت هر چند فناوری بر ارزیابی میزان رقابتپذیری موثر است اما در کن//ار دیگر عوامل باید مورد بررس//ی قرار گیرد. وی در توضیح//ات بیش//تری به گس//ترش صنعت گفت: نیروی انسانی، توسعه بازار و فضای کسبوکار میتواند در کنار استفاده از فناوری یک مجموعه را تش//کیل دهد که بر ارزیابیهای میزان بهرهوری یا رقابتپذی//ری تاثیرگذارد. با این حال ممکن اس//ت برخ//ی از صنایع در تله فناوری نی//ز بیفتند و بازار را به رقبا واگذار کنند به این معنی که با توس//ل به استفاده از فناوری قیمت کاالهای آنها افزایش یابد و بدون مشتری شوند یا بازار مناسب نداشته باشند.

وی معتقد اس//ت که پذیرش می//زان فناوری در یک بنگاه صنعتی به فرهنگ س//ازمانی نیز بستگی دارد. بدیهی اس//ت اگر واحد صنعتی تنها به داشتن فن//اوری نوی//ن و روز خ//ود تکی//ه کن//د و از دیگر زیرساختها غافل شود ناگاه دچار شکست میشود چرا ک//ه در دنیای امروز ایجاد فضای کس//ب وکار، بازارسازی و مهندسی فروش باید در کنار استفاده از فناوری باشد و گرنه سودی شامل صنایع نمیشود.

ترکمان در توضیح اینک//ه چرا بنگاههای صنعتی گاهی در تله فن//اوری میافتند، گفت: به طور قطع دادن هزینهها و اقس//اط بانک//ی گاهی برای صنایع مهمتر از ایجاد مهندسی فروش و بازاریابی است. از این رو فناوری تنها ب//ار اضافهای بر دوش آن بنگاه صنعتی میشود.

وی افزود: بدون ش//ک با استفاده از فناوری حجم تولیدات و زمان تولید ی//ک بنگاه اقتصادی کاهش پی//دا میکند اما اگر به همین مقیاس واحد صنعتی نتواند ب//ازار مصرف پیدا کند یا فرهن//گ بازاریابی مناس//بی نداشته باشد با چالش روبه رو میشود که متاسفانه در کشور ما این معضل وجود دارد و دیده میشود.

بی//ژن پناهیزاده، عض//و خانه صنع//ت، معدن و تجارت نیز در حالی معتقد است استفاده از فناوری میتوان//د می//زان رقابتپذیری را ب//رای واحدهای صنعت//ی بیش//تر کند که ب//ر این نکته ه//م تاکید میکن//د ک//ه بس//یاری از صنایع ما ب//ه آن دلیل با تی//راژ پایین کار میکنند و از ماش//ینآالت قدیمی اس//تفاده میکنند یا نمیتوانند از فناوری روز بهره بگیرن//د. وی در توضیحات بیش//تری به گس//ترش صنعت گفت: امروز وقت آن اس//ت که نهتنها قیمت تمامش//ده تولید را با بکارگیری فناوری پایین ببریم که میزان تولید و بهرهوری را باال ببریم.

پناهیزاده بر این باور است که باید نظام بازاریابی و مهندس//ی فروش نیز بااستفاده از فناوریهای روز باش//د چرا که اقبال تولیدکنن//دگان در این حالت بس//یار بیش//تر از زمانی اس//ت که به صورت سنتی میخواهند توسعه پیدا کنند.

با توجه به گفتههای این دو کارشناس، میتوان بر این نکته نیز تاکید کرد که نخس//ت باید بروزرسانی تولید با بکارگیری فناوریهای نوین مدنظر باش//د و دوم اینکه توسعه تولید فناورانه در کنار دیگر عوامل تولید قرار گیرد. به عبارتی، استفاده از فناوری تنها نباید دکور صنعتی ش//ود بلکه باید کارآیی تولید را بیشتر کند.

باید بروزرسانی تولید با بکارگیری فناوریهای نوین مدنظر باشد و توسعه تولید فناورانه در کنار

دیگر عوامل تولید قرار گیرد. به عبارتی،

استفاده از فناوری تنها نباید دکور صنعتی شود بلکه باید کارآیی تولید را بیشتر کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.