فناوریهای نو و چالش زباله

Sanat Newspaper - - فناوری نوین و صنایع -

زمان//ی از پس//ماندهای ش//هری به عنوان بزرگترین مش//کل کالنش//هرها ی//اد میشد. اما امروزه فناوریهای نوی//ن ب//ه کار گرفته ش//ده در راس//تای امح//ای ای//ن پسماندها، عالوهبر اقتصادی ک//ردن روشه//ای مقابل//ه با پس//ماندهای ش//هری در ایج//اد اش//تغال ب//ه یکی از موفقتری//ن صنای//ع روز دنیا تبدیل ش//ده اس//ت اما متاسفانه کالنشهرهای ایران س//هم ناچیزی از این اشتغال را مورد توجه قرار دادهاند و همچنان پس//ماند شهری بزرگترین معضل زندگی شهری در ایران اس//ت. بدین منظور روشه//ای مختلف مقابله با پسماند ش//هری مورد ارزیابی قرار گرفته که به این شرح است:

۱. دف//ن زباله: به عنوان آخرین روش مقابله با پس//ماند ش//هری از آن یاد میش//ود که همین روش نیز در ایران و حتی تهران مورد استفاده صحیح قرار نمیگیرد. در روش صحیح دفن زباله، باید ابتدا خاک محلی که برای دفن زباله مدنظر قرار میگیرد، ارزیابی دقیق ش//ود و از نفوذ اندک آب در آن مطمئن شد. در مرحله بعد کف آن کانالکشی الزم برای خروج شیرآبه موجود در نظر گرفته شود. سپس کف محل دفن زباله از خاک نرم رس استفاده شود. مرحله بع//د از یک الیه ضخیم پلیاتیلن نفوذناپذیر در کف محل دفن زباله استفاده میشود و یکسری لولههای فلزی برای خروج گاز متان تولی//دی در محل دفن زباله و تولید برق تعبیه میش//ود و پ//س از هر مرحله دف//ن زباله یک الیه خاک رس روی آن ریخته ش//ود. حال برای مقایس//ه دفن زباله ایران با سایر کشورهای دنیا که اطالعات آن داده شد به مرکز دفن زبال//ه تهران در کهریزک میپردازیم: تهران با مس//احت حدود ۰۰۷ کیلومترمربع دارای 8 میلیون نفر جمعیت اس//ت که س//االنه حدود ۷۵۳۰۱ ه//زار تن زباله تولید میش//ود و س//رانه تولید زباله در ته//ران در حدود ۱۰۳ کیلوگرم است. زبالهها در تهران حدود ۳/۳۲ درصد آن خانگی، ۵/۲ درصد بیمارس//تانی، 8/۱ درصد صنعتی و حدود ۴/۲۷ درصد آن نیز نخالههای س//اختمانی است. به طور متوس//ط به ازای هر تن زباله شهری در تهران حدود ۰۰۴ مترمکع//ب گاز گلخانهای و بی//ن ۰۰۴ تا ۰۰۶ لیتر ش//یرآبه تولید میشود که این میزان در سال حدود ۴۶۹ میلی//ون مترمکع//ب گاز گلخانهای و ح//دود ۲/۱ میلیون مترمکعب ش//یرآبه تولید میشود که در درازمدت با آلوده کردن همه آبه//ای زیرزمینی تهران میتواند س//ونامی سرطان را برای تهران به ارمغان آورد و بهطور قطع اصالح روش بازیافت در تهران از ایجاد هر پل و بزرگراهی بسیار مهمتر اس//ت. آمار دیگر در این زمینه این اس//ت که ۰۷ درص//د از زباله ش//هری تهران ترکیبات آل//ی بوده که در صورت بازیافت ارزشی افزونبر ۰۵۲ میلیون دالر دارد. در این میان، س//االنه حدود ۶۵8۲۹ تن پالستیک، ۱۳۲۲۵ تن شیش//ه، ۳۶۵۰۶ تن کاغذ و ح//دود 8۴۱۵۲ تن انواع فلزات هر سال دفن میشود. حال میتوان با درنظر گرفتن تمامی موارد پیشگفته به ارزشمند بودن صنعت بازیافت زباله و سرمایههای بسیاری که هر سال دفن میشود نگاه کرد.

۲. سوزاندن زباله و تولید برق: در جاهایی که با کمبود زمین برای دفن زباله روبهرو هس//تند، از روش س//وزاندن زباله برای کاهش ۰8درصدی زبالهها اس//تفاده میشود. با توج//ه به اینکه میزان انرژی تولی//دی از هر کیلو زباله تر کمتر از ۶ مگاژول است، برق تولیدی با این روش، توجیه اقتصادی ندارد و این روش تنها در جاهایی مانند ش//مال کش//ور که با کمب//ود جا برای دفن زباله روبهرو هس//تند، نتیجهبخش است.

۳. تولید کود کمپوس//ت: تبدیل مواد فسادپذیر موجود در پس//ماند شهری به کود کمپوست از روشهای رایج در شهرداریهای ایران است که تا اینجای کار مشکل خاصی ندارد. ام//ا بزرگترین معضلی که در این زمینه وجود دارد اس//تفاده از این کودها در پارکها و جاهایی اس//ت که به محل س//کونت مردم نزدیک است که به واسطه اینکه این کودها محل مناسبی برای رش//د انواع باکتریها و عوامل بیماریها قلمداد میش//ود، برای انسانها بهویژه کودکان بس//یار خطرناک ب//وده و متاس//فانه ش//هرداریها به این موضوع توجه زیادی نمیکنند.

۴. بازیافت زباله: این امر ش//امل دو قسمت است که در بخش نخست شامل بازیافت و استفاده دوباره است که در این روش فلزات، شیش//ه، پالستیک و کاغذ مورد استفاده دوباره در صنای//ع مربوط قرار میگیرد. در روش دیگر که در دنی//ا به عنوان یک فناوری نو ب//ه «پیرولیز» از آن یاد میش//ود، ترکیبات پالستیکی و سلولزی غیرقابل بازیافت در یک شرایط خاص و بیهوازی به ترکیبات نفتی تبدیل میش//ود. در دنیا فرآیند پیرولیز در بیش//تر دانشکدههای مهندس//ی ش//یمی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در ای//ران به صورت بس//یار محدودی در پژوهش//گاه پلیمر و پتروش//یمی مدنظر قرار گرفته اس//ت و در صورتیکه در ای//ران مطالعات جدی در این زمینه ش//ود، بهطور قطع بر افزایش ارزش افزوده پسماند شهری میتواند موثرتر باشد.

مهرداد سیفعلی سرپرست واحد غرب کشور پژوهشگاه پلیمر و

پتروشیمی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.