تولید اوراق چوبی با چسبهای نوآورانه

Sanat Newspaper - - فناوری نوین و صنایع -

یکی از پژوهش//گران دانش//گاه تربیت مدرس در یک پژوهش بینالمللی ب//ه منظور حذف خطرهای ناشی از انتشار ماده سرطانزای فرمالدهید موفق شد با استفاده از چسبهای معدنی نوآورانه اوراق فشرده چوبی تولید کند. این پژوهشگر علی شالبافان، عضو هیاتعلم//ی گ//روه عل//وم و صنایع چ//وب و کاغذ این دانش//گاه است که معقتد اس//ت امروزه یکی از چالشه//ای صنایع اوراق فش//رده چوبی اس//تفاده از چس//بهای س//نتزی ب//ر پایه فرمالدهید اس//ت. بر اس//اس اطالعات منتش//ر شده ازس//وی سازمان جهانی پژوهشهای سرطان در سال ۶۰۰۲میالدی و همچنی//ن تایید این اطالعات از س//وی س//ازمان حفاظت محیطزیست امریکا در سال ۲۱۰۲میالدی، فرمالدهی//د حت//ی در غلظتهای پایی//ن، از عوامل سرطانزا شناخته شده است و قرار گرفتن در معرض فرمالدهید برای انسان بسیار مضر است.

از این رو، کاهش میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فش//رده چوبی یکی از موضوعات مهم پژوهش//ی در دنیا به ش//مار م//یرود و راهکارهای بس//یاری برای کنترل این موضوع نیز پیش//نهاد شده است. آنطور که ایس//نا نوش//ته، این محقق تاکید میکند انتشار نیافتن فرمالدهید، مقاومت بسیار مناسب به عوامل ج//وی، آتش و عوام//ل بیولوژی//ک و ارزان بودن از جمله مزایای بارز چسبهای معدنی و اوراق فشرده چوب//ی توس//عهیافته از آنها اس//ت. همچنین برای تولید چس//بهای معدنی از ضایعات تولید و سرباره فرآیندهای صنعتی اس//تفاده میش//ود. بهرهگیری از ضایع//ات تولید (محصوالت جانب//ی) فرآیندهای صنعتی – معدنی میتواند نقش بس//زایی در کاهش آلودگیهای محیطزیس//ت داشته باش//د. شالبافان گفته اس//ت این ط//رح در قالب فعالیت پژوهش//ی مش//ترک بینالمللی با موسس//ه پژوهشهای چوب در هامب//ورگ آلم//ان و همچنی//ن کمپانی Swiss ‪Krono Group‬ از تولیدکنن//دگان برت//ر اوراق فش//رده چوبی در جهان انجام ش//د و نتایج پژوهش در قال//ب پتن//ت بینالمللی در موسس//ه اختراعات اروپا و همچنین مقاالت علمی بیش//مار در نشریات و کنفرانسه//ای تخصص//ی معتب//ر صنای//ع چوب Holzforschung( و ‪European Journal‬ ‪)of Wood and Wood Products‬ ب//ه چاپ رسیده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، فن//اوری و علم روز به همراه یافتههای گوناگون میتواند زمینه توس//عه و پیش//رفت صنای//ع را به وج//ود آورد ت//ا آنجا که صنعت در خدمت بش//ر باش//د و هیچ مضراتی برای محیطزیس//ت نیز به همراه نداشته باشد. به عبارتی، یافتهه//ای علمی روز و فناوریه//ای نوین میتواند تمامی ش//ائبههای در حاشیه صنایع را کاهش دهد. این کمک موثری اس//ت که در ارتب//اط با صنعت و دانشگاه تقویت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.